2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis

Informacija apie 2015-12-09 Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdį

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija 2015-12-09 posėdyje išklausė informaciją apie Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos 2015 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonių įgyvendinimą. Informaciją pateikė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Inga Juozapavičienė. Minėtą veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. 

Posėdyje buvo aptarti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos susijusios su narkomanijos, alkoholizmo ir rūkymo prevencija, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolė, tarptautinio ir nacionalinio koordinavimo ir bendradarbiavimo stiprinimo klausimai, savivaldybių narkotikų kontrolės ir vaiko gerovės komisijų narių mokymai psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo klausimais rezultatai, poreikiai ir planai, tarptautinio ir nacionalinio valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, verslo subjektų, pilietinės visuomenės bendradarbiavimo ir koordinavimo narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse stiprinimo klausimai bei neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo klausimai. 

2014 metais tarpinstitucinį veiklos planą vykdė 8 institucijos. Tikslas – stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės švietimą, sveikatą ir saugumą. Tikslas buvo pasiektas, nes sergamumas narkomanija 2014 m. buvo 7,6 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, o 97,6 proc. 15-64 metų Lietuvos gyventojų nurodo, kad jų požiūris į narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą yra neigiamas. Pagrindiniai pasiekti rezultatai 2014 metais: pradėti 98 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto gabenimo; atskleisti 3 narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrabandos atvejai; surengta 11 mokymų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams; ištirtos 7 neteisėto praturtėjimo veikos; patikrinti 39 proc. ūkio subjektų, vykdančių veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakais (prekursoriais); 1164 mokyklos dalyvavo įgyvendinant prevencines programas „Zipio draugai“, „Antrasis žingsnis“, „Olweus“, „LionsQuest“ ir kt.; 1061 nuteistųjų buvo priklausomi nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, 631 iš jų savanoriškai dalyvavo elgesio korekcijos programose. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtiną planą vykdė 12 institucijų, bendrai priemonėms skirta 5 954,3 tūkst. Eur. 

Mažinant narkotikų, tabako ir alkoholio pasiūlą, vykdoma neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio gabenimo ir (ar) disponavimo jais kriminalinė žvalgyba ir užkardymas; atliekami neteisėto alkoholio, tabako gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų gabenimo kontrolės veiksmai šalies viduje; atliekami naujų psichoaktyviųjų medžiagų stebėsena ir rizikos vertinimas; vykdoma ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), veiklos priežiūra; didinamas tarnybinių šunų, naudojamų neteisėtai gabenamoms narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms, jų pirmtakams (prekursoriams) ir tabako gaminiams aptikti, skaičius. 

Mažinant narkotikų, tabako ir alkoholio paklausą, vykdoma bendroji, atrankinė ir tikslinė prevencija skatinant savivaldybių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas; formuojamas neigiamas visuomenės požiūris į neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kitų cheminių medžiagų ir preparatų, taip pat augalinės kilmės medžiagų, kurios gali būti vartojamos kaip svaiginimosi priemonė, vartojimą; mokyklose įgyvendinama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa; skatinamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių dalyvavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veikloje; plėtojama bendroji, atrankinė ir tikslinė narkomanijos prevencija laisvės atėmimo vietose; organizuojama ir vykdoma prevencinė veikla, skirta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimui mažinti, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais skleidžiama informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo ir rūkymo žalą sveikatai; gerinama sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusius neigiamus medicininius, socialinius, ekonominius, teisinius padarinius visuomenei ir asmeniui, kokybė ir prieinamumas; skatinamos valstybės institucijų ir psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigų iniciatyvos ir bendradarbiavimas teikiant trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. 

Trečias tikslas – stiprinti veiklos valdymą ir koordinavimą. Jį įgyvendinant, skatinamas kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo subjektų tarpusavio bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemones; organizuojami mokymai Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams; stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas; tobulinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacija narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityje; plėtojama narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių, šių medžiagų apyvartos stebėsena ir situacijos vertinimas; vykdoma Lietuvos rinkoje parduodamų alkoholinių gėrimų kontrolė; plėtojami moksliniai ir kiti tyrimai. 

Galutiniai 2015 metų plano įgyvendinimo rezultatai bus apibendrinti 2016 metais pirmąjį ketvirtį. 

2016 metais beveik 2 kartus skiriamas didesnis finansavimas – 9 708 100 Eur. 

Siekiant išsiaiškinti, kokios aplinkos prevencijos strategijos ir kokiais būdais taikomos bendrojo ugdymo institucijose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2015 metais atliko bendrojo ugdymo mokyklose apklausą ir rezultatų analizę. Lietuvoje silpniausia grandis – jaunimo bendravimas su tėvais, kurių vaidmuo prevencijoje yra pats svarbiausias. Lietuvoje tik 12 proc. jaunimo iš artimųjų išgirsta, kokie skausmingi padariniai jų laukia, vartojant ‚žolę“, ar svaiginantis kitomis psichoaktyviomis medžiagomis. Europos sąjungos vidurkis -17 proc. Todėl, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2015 m. įgyvendina socialinę informacinę kompaniją, skirta tėvams, siekiant paveikti tėvų elgseną, skatinti elgtis atsakingai prieš savo vaikus bei susimąstyti, ar tėvas yra vaikui pavyzdys, formuojantis neigiamas nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atžvilgiu. Tikimasi, kad tėvų įsitraukimas žymiai padidins prevencijos efektyvumą. Be to, tėvams trūksta informacijos, kur kreiptis pagalbos ir kaip patikrinti vaiką dėl narkotikų vartojimo. Parengta atmintinė tėvams, organizuoti 2 konkursai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija. 

Dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose buvo išplatintos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose rekomendacijos. Taip pat išplatinta informacinė medžiaga apie pasyvų rūkymą darbo vietose bei informacinė medžiaga specialistams apie rūkymo prevenciją darbo vietose. 

Pripažinta, kad ankstyvosios intervencijos programa „Fred goes net“ yra Europos geriausios praktikos pavyzdys Lietuvoje. 

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, veiklos susijusios su alkoholio ir tabako kontrole, koordinavimo ir bendradarbiavimo stiprinimo, nustatyta, kad ženkliai sumažėjo reklamos pažeidimų nagrinėjamų bylų ir skiriamų ekonominių sankcijų ūkio subjektams. Seminarų metu buvo pristatytos savivaldybių tarybų ir administracijų vaidmuo, užtikrinant įstatymo reikalavimų nuostatas, pateikti alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais reikalavimų laikymasis bei išorinės alkoholinių gėrimų lauko reklamos reikalavimų užtikrinimas. 

Departamento duomenimis, savivaldybių administracijos ir tarybos nepakankamai naudojasi joms suteiktomis teisėmis alkoholio ir tabako kontrolės srityje, tačiau nuo 2014 metų matyti teigiamų pokyčių dėl savivaldybių aktyvumo, realizuojant joms patikėtas teises, užtikrinant jų bendruomenių sveikatą ir viešąją tvarką. Daugiausia nerūkymo zonų yra nustačiusios šios savivaldybės: Alytaus miesto - 18, Klaipėdos miesto – 12, Lazdijų rajono - 15, Radviliškio rajono - 26, Šaulių miesto - 27. 

Vyko savivaldybių Narkotikų kontrolės ir Vaiko gerovės komisijų narių mokymai psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo klausimais, kuriuose dalyvavo 48 Vaiko gerovės komisijų atstovai. Kiti mokymai numatyti 2015 m. gruodžio 16 d., kuriuose turėtų dalyvauti apie 50 savivaldybių Vaiko gerovės komisijų atstovų. Lietuvoje vis didesnis dėmesys skiriamas atviram darbui su jaunais žmonėmis, kurie linkę nusikalsti,, vartoja alkoholį bei kitas psichoaktyvias medžiagas. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. finansavo 20 atvirų jaunimo centrų ir 13 atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė