2013 m. vasario 27 d., trečiadienis

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdžio išvadosVasario 27 d. įvyko Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis. Pateiktos išvados:
1. Dėl Lietuvos Respublikos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4657.
2. Dėl Lietuvos Respublikos Pluoštinių kanapių įstatymo projekto Nr. XIP-4658.
3. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1075 straipsniu  ir 237, 2413 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1175(2).

Patvirtintas  Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 2013 metų veiklos planas, kuriame numatytos veiklos prioritetinės kryptys:
1.Valstybės strategijos ir politikos, orientuotos į alkoholizmo ir narkomanijos bei rūkymo prevenciją,  narkotikų, tabako ir alkoholio  kontrolę formavimas,  prioritetų nustatymas.
2.Tarptautinių konvencijų ir rekomendacijų (Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos) įgyvendinimas nacionaliniuose įstatymuose narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo bei rūkymo prevencijos  klausimais.
3.Diskusijų ir konferencijų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo bei rūkymo prevencijos klausimais organizavimas.

Parlamentinė kontrolė apims 27 temas. Pvz., Dėl narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos tarp vaikų ir jaunimo, šviečiant  ir ugdant vaikų, jaunimo ir visuomenės sąmoningumą; dėl 2013 metais valstybės strategijos ir politikos narkotikų, alkoholio, tabako kontrolės ir narkomanijos, alkoholizmo bei rūkymo prevencijos srityse; dėl savivaldybių vykdomų alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimo ir šiais klausimais  savivaldybių ataskaitų; dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos įgyvendinimo: mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą stiprinant šių medžiagų apyvartos kontrolę; stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų paklausą ugdant neigiamą požiūrį į narkotines ir psichotropines medžiagas tarp vaikų ir jaunimo, šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir vertybinių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą;  užtikrinti ir stiprinti tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą ir koordinavimą narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse; atlikti neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių stebėseną bei vertinimą ir plėtoti mokslinius tyrimus; dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) užkardymo, tabako ir alkoholio pasiūlos mažinimo priemonių laisvės atėmimo vietose taikymo; dėl išorės sienos stebėjimo ir vidaus sienos kontrolės stiprinimo, veiksmingo pasienio kontrolės punktuose patikrinimus atliekančių valstybės institucijų bendradarbiavimo užtikrinimo, stabdant alkoholio ir  tabako  kontrabandą,  narkotinių ir psichotropinių medžiagų  patekimą ir kt.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

Suteikime galimybę akliesiems klausyti kuo daugiau garsinių knygųProfesorius Petras Avižonis 1923 m. remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija tvirtino: „Jei valstybė pripažįsta visiems vaikams teises įgyti pradžios mokslą, jei Lietuvos Konstitucijos 81 paragrafas sako, kad „pradžios mokslas yra privalomas“, tai tiems, kuriems paprastosios mokyklos netinka, reikia turėti ypatingų mokyklų“.

1928 m. vasario 27 d. duris atvėrė pirmoji Lietuvoje neregių mokymo įstaiga – Kauno aklųjų institutas. Nuo šios dienos kasmet Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendruomenė mini aklųjų švietimo pradžią.

„Nuvyksiu, pasveikinsiu aklųjų ir silpnaregių bendruomenę ir labai norėčiau padovanoti garsinę knygą, bet ...“, – apgailestauja Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Akliesiems ir silpnaregiams skirtos garsinės knygos leidžiamos jau 50 metų. Aklųjų bibliotekos fonduose yra 7 tūkst. pavadinimų garsinių knygų. Tačiau knygynuose tokių knygų nenusipirksi. Visame pasaulyje vis populiariau knygas klausytis, kaip ir skaityti. Tai labai patogu vairuojant, vaikštant ar šiaip dirbant namuose, sode. Elektroninės knygos taip pat jau turi savo nišą rinkoje ir tarp skaitytojų. Tačiau garsinės knygos sunkiai skinasi kelią. Lietuvoje galima įsigyti vos 24 tokias knygas.

„Kaip suprantu, autoriai leidykloms įsipareigoja kurį laiką nesuteikti teisės panaudoti jo knygos jokiu kitu pavidalu ar forma. Taip užtikrinamas knygos pardavimas. Manau, atėjo laikas keistis ir išnaudoti esamas galimybes. Knygos yra perkamos, skaitymas vėl yra tapęs populiarus, visuomenė teigiamai priėmė Skaitymo metų siekius. Šią švietimo formą galima plėsti ir pritraukti dar daugiau besidominčiųjų literatūra. Brangūs autoriai, leidėjai ir jūsų teisių gynėjai, sudarykite sąlygas platesniam visuomenės ratui: tiek akliesiems ir silpnaregiams, tiek senjorams pasidžiaugti naujausiomis knygomis ir naujais klasikos leidimais. Manau, jūs taip pat suprantate teigiamas garsinės knygos perspektyvas ir greitu laiku galėsite pasiūlyti didesnį garso knygų pasirinkimą“, – knygų leidėjus kviečia Seimo narė V. V. Margevičienė, nuoširdžiai sveikindama aklųjų ir silpnaregių bendruomenę su Lietuvos aklųjų švietimo 85-mečio sukaktimi!

2013 m. vasario 18 d., pirmadienis

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos darbotvarkė

2013-02-27 Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos darbotvarkė: „n u o r o d a

Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

2013 m. vasario 16 d., šeštadienis

Sveikinimas su Vasario 16-ąja

Mielieji,

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – yra pati brangiausia šventė. Tai – mūsų istorinės atminties ir tvirtybės liudijimas, tai atspirties taškas mums visiems, prasmingiems mūsų darbams. Būkime vieningi, atsakingi, įkvėpdami jaunąją kartą ir tuos, kurie toli nuo tėvynės.

Nuoširdžiai sveikinu visus, pasitinkančius Vasario 16-ąją! Būkime vieningi, būkime sveiki, būkime verti Laisvės!


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

2013 m. vasario 7 d., ketvirtadienis

Nuo šiol neteisėtos apyvartos narkotines ir psichotropines medžiagas ir jų pirmtakus ne naikinsime, o naudosime ir (ar) šalinsime?


Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja V.V. Margevičienė kreipėsi į Vyriausybę dėl Vidaus reikalų ministerijos inicijuojamo „Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo“ keitimo.

Vidaus reikalų ministerija pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame siūloma: „nuo 2013 m. sausio 1 d. nustojus galioti Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymui būtina įgyvendinti Įstatymo nuostatas „operatyvinės veiklos“ sąvoką pakeičiant į „kriminalinės žvalgybos“ sąvoką ir patikslinti Nutarimo projekte keičiamo tvarkos aprašo 10 punkto formuluotę siekiant praplėsti įmonių, kuriose būtų galima naikinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų prekursorius, sąrašą“.

Teikimo rašte taip pat rašoma, kad: „Atsižvelgus į tai, kad nutarimo projekte daromi redakcinio pobūdžio taisymai, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengtina.“

Parlamentarė pažymėjo, kad nutarimo projekto 4 punktas, kuriuo siūloma išbraukti 10 punkte žodžius „deginti pavojingas“ ir vietoje jų įrašyti žodžius „naudoti ir (ar) šalinti tokias“, nėra redakcinio pobūdžio taisymas, kaip ir „operatyvinės veiklos“ sąvoką pakeičiant į „kriminalinės žvalgybos“ sąvoką.

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1219 patvirtintas Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašas nustato paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarką ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir operatyvinės veiklos subjektams, taip pat įgaliotoms valstybės institucijoms (pareigūnams), nagrinėjančioms administracinių teisės pažeidimų bylas.

„Medžiagų deginimą, kaip rašoma nutarimo projekto 4 punkte, pakeitus į naudojimą ir (ar) šalinimą būtų pakeistas aprašo tikslas – reglamentuoti medžiagų sunaikinimo tvarką. Tuomet būtų tikslinga pakeisti ir aprašo pavadinimą, vietoje žodžio „sunaikinimo“ įrašyti žodžius „naudojimo ir (ar) šalinimo“: „Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naudojimo ir (ar) šalinimo tvarkos aprašas“, – sako V. V. Margevičienė ir klausia Vyriausybės vadovo: – kodėl nėra rengiama teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma? Kokios naujos įmonės vykdys medžiagų naudojimą ir (ar) šalinimą? Ar yra parengtos taisyklės, kuriomis vadovaujantis įmonės vykdys narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių naudojimą ir (ar) šalinimą? Kokiu tikslu siekiama praplėsti įmonių, kuriose būtų galima naikinti, naudoti ir (ar) šalinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų prekursorius, sąrašą? Kodėl nėra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, institucijos, išduodančios licencijas įmonėms užsiimti neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naikinimu, derinimo pažymos?“