2011 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis

2011 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis

Informacija apie posėdžius

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 2011-09-28 dienos posėdyje išklausyta informacija „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projekto, kuriam 2011 m. balandžio 26 d. buvo skelbtas paraiškų priėmimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros atstovai informavo komisijos narius, kad galutiniai rezultatai nepatvirtinti.

2-uoju darbotvarkės klausimu išklausyta informacija „Dėl asmenų, priklausomų nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdant 2007 –2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1 – 1.3- SADM –02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ir veiklos tęstinumo. Projektų vykdytojai Kauno teritorinė darbo birža ir viešoji įstaiga “Socialiniai paramos projektai“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija pirmininkė

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo" projektą Nr. XIP-3232.

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-10-17

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 27 d., antradienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Papildyta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-26) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 22 d., ketvirtadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-26) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 30 ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-1890.

(projekto tikslas – nustatyti, kad netekto darbingumo pensija asmeniui skiriama iki šiam asmeniui išduotame darbingumo lygio pažymėjime nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos, t.y. asmeniui teisė gauti netekto darbingumo pensiją išliks iki jam nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos. Įstatymo projektu taip pat suderinamos Pensijų įstatymo nuostatos su Pensijų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis, kurios numato, jog naujos pensijų apskaičiavimo tvarkos įsigaliojimo data nukelta dvejiems metams ir įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., t.y. atliekama techninio pobūdžio pataisa).

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-09-26

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-2820 ir jį lydinčius įstatymų projektus Nr. XIP-2821- XIP-2826.

(įstatymų projektų tikslas – suderinti Pensijų įstatymo nuostatas su Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis dėl nustatytų naujų studijų formų, taip pat suteikti galimybę besimokantiems (studijuojantiems) našlaičiams gauti našlaičių pensijas iki jiems sukaks 25 metai).

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3406.

(įstatymo projekto tikslas – sudaryti sąlygas turėti socialines garantijas slaugantiems neįgalius asmenis, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ne tik vienam iš tėvų (įtėvių), bet ir sutuoktiniui).

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-3427.

(įstatymo projekto tikslas – nors iš dalies atstatyti socialinį teisingumą ir atsižvelgiant į Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, įvertinti šeimos narių nuolatinį darbą, dėl valstybėje iki šiol nesamos paslaugų sistemos nuo vaikystės neįgalaus asmens šeimai).

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-10-07

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Pareiškimas: Dėl Vietos savivaldos rinkimų Kalnų Karabacho regione

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos Seimo nariai, pažymime:

Kalnų Karabacho ir aplinkinių rajonų teritorija tarptautinės teisės požiūriu yra Azerbaidžano Respublikos dalis, joks kitoks jos statusas nėra pripažintas. Todėl, rinkimų, įvykusių rugsėjo 18 dieną, surengtų vadinamoje Kalnų Karabacho Respublikoje bei rinkimų rezultatų negalima pripažinti teisėtais.

Keli šimtai tūkstančių žmonių, gyvenusių Kalnų Karabacho regione, yra prievarta iškeldinti iš savo gyvenamųjų vietų ir iki šiol gyvena pabėgėlių stovyklose Azerbaidžane. Jie niekaip negali daryti įtaką vietinės valdžios formavimui, nors tokią teisę turi.

Kalnų Karabacho klausimas turi ir gali būti sprendžiamas, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, taikos ir stabilumo užtikrinimą bei visų regiono tautų interesus. Skuboti rinkimai ir kitos panašaus pobūdžio valdžios nustatymo iniciatyvos Kalnų Karabache nepadeda pasiekti principinio sutarimo dėl šios teritorijos ir jos žmonių ateities.


Seimo nariai:

Egidijus Vareikis
Artūras Melianas
Mantas Varaška
Jonas Stanevičius
Vida Marija Čigriejienė
Petras Luomanas
Vincė Vaidevutė Margevičienė
Edmundas Pupinis
Aurelija Stancikienė
Kęstutis Masiulis
Vincas Babilius
Žilvinas Šilgalis

2011 m. rugsėjo 16 d., penktadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-19) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Užimtumo rėmimo įstatymo 8, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3442.

(projekto tikslas – užtikrinti bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams (toliau vadinama – bedarbiai) skiriamų lėšų profesiniam mokymui efektyvesnį panaudojimą ir užtikrinti bedarbių įsidarbinimą iš karto po profesinio mokymo).

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-09-30

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Papildyta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-12) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-12) darbotvarkė „č i a“.