2010 m. gruodžio 27 d., pirmadienis

Kvietimas į filmo „Devynios dienos, kurios pakeitė pasaulį“ peržiūrą

KVIEČIAME


Sausio 11 d. 15 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje parlamentinė grupė „Už žmogaus orumą“ ir LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė kviečia į filmo „Devynios dienos, kurios pakeitė pasaulį“ peržiūrą.

Tai filmas apie popiežiaus Jono Pauliaus II pirmąjį vizitą į Lenkiją. Šiuo popiežiaus vizitu, kurio metu Jonas Paulius II į komunistinėje priespaudoje esančius savo tautiečius kreipėsi „Nebijokite“, prasidėjo totalitarinės imperijos aižėjimas ir žlugimas.

Devynios dienos, kurios pakeitė pasaulį“ – tai filmas apie tikėjimo ir politikos santykį, apie tikėjimo galią keisti pasaulį ir apie nenumaldomą laisvės troškimą, kuris nepalūžta nuožmiausio persekiojimo akivaizdoje ir sugriauna nežmoniškiausius priespaudos pavidalus.

Tai pat tai filmas apie žmogų, kuris buvo visiškai išskirtinė asmenybė abiejose plotmėse – tiek tikėjimo, tiek politikos. Šis filmas šventumu pagarsėjusį popiežių parodo ir kaip vieną iškiliausių pasaulio politikos figūrų.

Šis įspūdingas, JAV sensacija jau tapęs filmas Lietuvoje rodomas pirmą kartą. Visus, kam svarbūs jame keliami klausimai ir brangi popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybė, kviečiame drauge pažiūrėti ir aptarti šį išskirtinį filmą.

Sveikinimo žodį tars Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir LR Seimo narys Mantas Adomėnas.


Laukiame Jūsų filmo peržiūroje.


2010 m. gruodžio 22 d., trečiadienis

DĖL METADONO NAUDOJIMO PROBLEMŲ LIETUVOJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NARKOMANIJOS IR ALKOHOLIZMO PREVENCIJOS KOMISIJA

SPRENDIMAS Nr. 111-S-27/21
DĖL METADONO NAUDOJIMO PROBLEMŲ LIETUVOJE
2010 m. gruodžio 22 d.
Vilnius

Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, išklausę Sveikatos apsaugos ministerijos, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Nacionalinės sveikatos tarybos, Lietuvos psichiatrų asociacijos, teritorinių psichikos sveikatos centrų, priklausomybės ligų centrų atstovų informaciją ir išanalizavę Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos ir Sveikatos reikalų komiteto susirašinėjimo su valstybės institucijomis informaciją,

pažymi :

Priklausomybės ligų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1288 patvirtinta 2009-2012 metų Priklausomybės ligų gydymo programa.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis šiuo metu pakaitinio palaikomojo gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais paslaugos teikiamos keturiuose priklausomybės ligų centruose ir 13 psichikos sveikatos centrų. Jei asmuo, esantis palaikomajame pakaitiniame gydyme patenka į areštinę, gydymą jis gauna. Nagrinėjant pakaitinio palaikomojo gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) paslaugų dinamiką, nustatyta, kad išaugo pacientų, gaunančių šias paslaugas skaičius (1997 m. – 184 pacientai, 2008 m. – 395 pacientai, 2009 m. – 512 pacientų). Taip pat išaugo metadono hidrochlorido sunaudojimo pacientų gydymui kiekis (2009 m. -11157,535 litrai, o 2010 m. I pusmetyje – 7098,855 litrai). 2011 metams nustatytas ir Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui pateiktas metadono poreikis yra 12000 gramų.

Išryškėjo su opioidinių vaistinių preparatų (metadono) panaudojimu, kontrole ir stebėsena susijusios problemos:
1. Iki šiol ilgalaikės priklausomybės ligų gydymo programos buvo tvirtinamos tik sveikatos apsaugos ministro įsakymais, neįtraukiant kitų ministerijų ir žinybų.
2. Nesukurta asmenų, kurie kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl elgesio ir psichikos sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos sistema. Dėl to skiriasi įvairių institucijų pateikti statistiniai duomenys apie asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
3. Nėra sistemos, siekiant narkologinės priežiūros tikslų, kad kuo greičiau narkologinius ligonius integruoti į visuomenę: organizuojant specializuotą narkologinių ligonių asmens sveikatos priežiūrą, diagnozuojant bei gydant jų sveikatos sutrikimus, vykdant slaugą, taikant psichologinę, medicininę ir socialinę reabilitaciją, teikiant socialines paslaugas, socialinę globą.
4. Neužtikrintas finansavimas ir neaiškūs finansavimo šaltiniai asmenims, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir sergantiems priklausomybės ligomis.
5. Asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis (draustiems ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu), gydymo programų efektyvumo vertinimo kriterijai nustatomi pagal asmenų, atvykusių į pakaitinį palaikomąjį gydymą, skaičių, o ne pagal asmenų, pasveikusių ir baigusių pakaitinį palaikomąjį gydymą, skaičių.
6. Nuo 2009 m. vasario 12 d. įsigaliojus sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-104, „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1288 „Dėl 2009-2012 metų priklausomybės ligų gydymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“, žodis „metadonas“ išbrauktas iš 2009-2012 metų programos gydymui vartojamų medikamentų sąrašo, ir todėl nėra aišku, ar 2009-2010 metais, vykdant viešuosius pirkimus, metadonas, kaip medikamentas, skirtas asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, gydymui, buvo pigiausias opioidinis vaistinis preparatas.

nusprendė:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
1.1. Tvirtinti priklausomybės ligų gydymo programas, sistemiškai derinant jas su Seimo 2009 m. spalio 22 d. rezoliucija „Dėl narkotikų kontrolės politikos tęstinumo“, Seimo 2010 m. lapkričio 18 d. rezoliucija „Dėl kovos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (naujais narkotikais) tęstinumo“ ir Nacionaline narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programa.
1.2. Iki 2011 m. liepos 1 d. sukurti vieningą informacinę asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, duomenų bazę, kuri sudarytų galimybę rinkti duomenis iš privačių įstaigų ir valstybės įstaigų, pavaldžių skirtingoms ministerijoms
1.3. Užtikrinti pakankamą finansavimą už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims ir sergantiems priklausomybės ligomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims užtikrinti aiškų finansavimo šaltinį iš valstybės biudžeto lėšų. Numatyti vienodą asmenų, nedraustų privalomuoju sveikatos draudimu ir sergančių priklausomybės ligomis, finansavimo mechanizmą.
1.4. Patvirtinti asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, gydymo, psichosocialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų bendrą sistemą.
1.5. Iki 2011 m sausio 31 d. nustatyti asmenų, sergančių priklausomybės ligomis (draustiems ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu) gydymo programų efektyvumo vertinimo kriterijus (pagal asmenų, pasveikusių ir baigusių palaikomąjį gydymą, skaičių).
1.6. Iki 2011 m. kovo 15 d. atlikti tyrimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų atitikties nustatytiems reikalavimams asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurioms 2009-2010 m. buvo tiektas vaistinis preparatas „Metadon“.

2. Valstybės kontrolei:
2011 m. I pusmetyje atlikti tyrimą dėl metadono panaudojimo Lietuvoje.

3. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, Valstybės saugumo departamentą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą supažindinti su šiuo priimtu sprendimu.


Antanas Matulas,
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos
Komisijos pirmininkė

2010 m. gruodžio 21 d., antradienis

Sveikinimas

Mielieji,


Atsilaužę vakarykštės duonos riekę,
Sugnybę širdies kertelėje tūnančią skriaudą,
Ties šuliniu ramiai persižegnoję
Snieguotu vieškeliu išeina buvę metai...
Nusišypsokite – Jums gimė Atpirkėjas.

Ramaus Kūčių vakaro, džiaugsmingų šv.Kalėdų, tebūna Jums dosnūs 2011-ieji metai.


Pagarbiai –
LR Seimo narė Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ


2010 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis

Socialinių reikalų ir darbo komitete svarstytas klausimas dėl kvalifikuotų psichologų dalyvavimo nepilnamečių apklausose

Socialinių reikalų ir darbo komiteto sudaryta darbo grupė „Dėl vaiko teisių apsaugos įstaigų veiksmų, apsaugant vaiko teises ir teisėtus interesus“, vykdydama parlamentinę kontrolę, š.m. lapkričio 24 d. pasitarime aptarė klausimą dėl kvalifikuotų psichologų dalyvavimo nepilnamečių apklausose. Pasitarime dalyvavo Teisingumo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros, Nacionalinės teismų administracijos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Valstybinio psichikos sveikatos centro atstovai. Pasitarimo metu prieita bendruos nuomonės, jog būtina kuo skubiau spręsti kvalifikuotų psichologų, padedančių ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams ir ikiteisminio tyrimo teisėjams apklausti nukentėjusiuosius nepilnamečius.

Generalinės prokuratūros duomenimis, per 2010 metų sausio – rugpjūčio mėnesius buvo atliktos 4392 nepilnamečių nukentėjusiųjų, liudytojų, įtariamųjų apklausos. Per šį laikotarpį tik 179 apklausose dalyvavo psichologas.

Atvejai, kai apklausose dalyvauja kvalifikuoti psichologai, gana reti. Dėl to nukenčia vaiko interesai (dėl neprofesionaliai atliktos apklausos neretai tenka nepilnametį apklausti papildomai, atsiranda prielaidos vaikui patirti traumuojantį baudžiamojo proceso poveikį, sunkiau nustatyti tikrąsias nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes). Be to, nesant galimybės kiekvienu atveju, kai prokuroras mano esant reikalinga apklausoje dalyvauti kvalifikuotam vaikų psichologui, kuris padėtų apklausti nepilnametį, prarandama galimybė greitai ir išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas bei per trumpiausią laiką atlikti ikiteisminį tyrimą, kuo mažiau traumuojant nukentėjusįjį nepilnametį.

Atsižvelgiant į aptariamos problemos aktualumą, įvertinus ekonominio sunkmečio sąlygas, pasitarime buvo prieita išvados, kad sprendžiant šį klausimą pirmiausia reiktų įsteigti po vieną kvalifikuoto psichologo etatą apygardos teismo teritorijoje veikiantiems teismams. Vaikas turi būti apsaugotas nuo traumuojančio baudžiamojo proceso ir jo apklausos poveikio ir paprastai turi būti apklausiamas vieną kartą. Atsižvelgiant į tai, įsteigus 5 psichologų specialybes apygardos teismuose, turės būti užtikrinta, kad tokie psichologai nebus ribojami savo funkcijų atlikimu tik išimtinai teisminio proceso metu, tačiau padės apklausti nepilnamečius asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų ar tapusius šių nusikalstamų veikų liudytojais, ikiteisminio tyrimo metu, visos apygardos teismo veikimo teritorijos mastu, be to, padės tokias apklausas atlikti ne tik teisėjams, bet ir prokurorams ar ikiteisminio tyrimo pareigūnams.

Darbo grupės vadovė Vincė Vaidevutė Margevičienė raštu kreipėsi į Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių ir Finansų ministrę Ingridą Šimonytę, prašydama ieškoti finansinių galimybių dėl 5 psichologo pareigybių įsteigimo apygardų teismuose.


Parengė
Asta Dolmantienė,
Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja

Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė naujai Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo redakcijai

Gruodžio 8 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas bendru sutarimu pritarė Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIP-2025. Įstatymo projekto tikslas – sukurti vaiko teises ir teisėtus interesus bei visuomenės saugumo poreikius atitinkančią ir vaiko, turinčio elgesio problemų, socializacijai, ugdymui bei švietimo ir kitos pagalbos teikimui skirtą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, kuri padėtų vaikui įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas.

Komiteto narė, įstatymo projektą rengusios darbo grupės vadovė Vincė Vaidevutė Margevičienė mano, kad pastaruoju metu mūsų valstybėje atsiranda nauja skurdo forma – laiko stoka, tai tampa rimtu išbandymu šiuolaikinei šeimai. „Socializacijos terminas pirmąkart buvo panaudotas 1828 m., kai mokslininkai siekė paaiškinti, kokiu būdu žmonių elgesį veikia socialinė aplinka – šeima, mokykla, laisvalaikis. Vaikas turi turėti galimybę bendrauti su kitais žmonėmis, reikšti meilę, dėmesį, simpatijas, gėdą, pyktį, gailestį, pagarbą. Šis įstatymas yra neigiamų socializacijos padarinių šalinimas ir pozityvios socializacijos taikymas. Pozityvi socializacija, tai procesas, kurio metu suaugę ir vaikai mokosi kartu ir tęsią šį ugdymąsi visą gyvenimą. Šis įstatymas skirtas ne bausti vaiką, o jam padėti visapusiškai “, - sakė V.V. Margevičienė.


Parengė
Asta Dolmantienė,
Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja

2010 m. lapkričio 12 d., penktadienis

Sudaryta darbo grupė vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepcijai parengti

Seimo valdyba, atsižvelgdama į Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės siūlymą, sudarė darbo grupę vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepcijai parengti.

Darbo grupės vadove paskirta Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Taip pat grupėje: Gražina Aurylienė – Vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovų asociacijos valdybos narė; Rima Baškienė – Seimo narė; Asta Baukutė – Seimo narė; Audronė Bedorf – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja; Areta Miškinienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; Violeta Murauskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento direktorė; Jaroslav Narkevič – Seimo narys; Algirdas Sysas – Seimo narys; Aldona Striaukienė – Vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovų asociacijos pirmininkė; Odeta Tarvydienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė; Daina Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja; Mantas Varaška – Seimo narys; Audronė Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais; Eivilė Žemaitytė – vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja.

Darbo grupei pavesta vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepciją Seimo valdybai pateikti iki 2010 m. gruodžio 23 d.


Parengė
Nerijus Vėta,
Ryšių su visuomene skyrius

2010 m. lapkričio 5 d., penktadienis

Tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“

Lapkričio 5 d. 10 val. Seimo Europos informacijos biure (Gedimino pr. 53, Vilnius) vyko tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“, kurio globojai Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir NVO vaikams konfederacijos valdyba.

Seminare buvo skaitomi pranešimai lyčių lygybės klausimais. Renginyje dalyvavo Skandinavijos šalių ekspertai lyčių lygybės klausimais, Alandų Taikos instituto (Suomija) atstovai, Kaliningrado ir Kaliningrado srities NVO, dirbančių socialinėje srityje atstovai, VšĮ. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ atstovai.

Seminaro programą galite rasti čia: „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“.

2010 m. lapkričio 3 d., trečiadienis

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Naujos tendencijos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje“

2010 m. lapkričio 10 d. 11 val. Seimo Kovo 11-osios salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius) Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras organizuoja konferenciją „Naujos tendencijos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje“.

Konferencijoje pranešimus skaitys bei diskutuos svarbiausių narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje Europos ir pasaulio organizacijų atstovai.

Būtent 2010 m. lapkričio 10 d. vienu metu visose Europos Sąjungos šalyse ir Europos Parlamente bus pristatoma metinė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) ataskaita. Seime vyksiančiame renginyje dalyvaus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje dirbantys Lietuvos pareigūnai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai.

Pagrindinė 2010 m. konferencijos tema – vis naujai atsirandančių psichoaktyviųjų medžiagų, vadinamų „tesėtais narkotikais“, tendencijos, jų apyvarta ir kontrolė Europos Sąjungoje.

Vien šiais metais Lietuvoje 8 naujos psichoaktyviosios medžiagos buvo pripažintos kaip narkotinės psichotropinės medžiagos ir jų teikimas į rinką buvo uždraustas. Pernai buvo uždrausta 13 psichoaktyviųjų medžiagų, 2008 m. – 6.

Naujos svaiginimuisi skirtos psichoaktyviu poveikiu pasižyminčios medžiagos gali būti tiek augalinės kilmės, tiek sintetinės cheminės medžiagos, kurios pristatomos įvairia forma ir vis nauju pavadinimu. Prieš kelis metus jos buvo pardavinėjamos kaip „arbatos“, „trąšos“, „botanikos tyrimams skirti mišiniai“, šiuo metu – kaip „spice“, „vonios druskos“ ar pan.

Konferencijoje bus kalbama ir apie tai, kad auga amfetaminų bei metamfetaminų vartojimas Europoje. Taip pat specialistai atkreips dėmesį į psichoaktyviųjų medžiagų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę, taikomas teisines, politines, socialines ir sveikatos priežiūros priemones narkomanijos problemai spręsti Europoje ir visame pasaulyje. Bus apžvelgiamos ir kitos narkotikų vartojimo tendencijos Lietuvje bei ES šalyse, pateikiami naujausi mokslo duomenys apie psichoaktyviąsias medžiagas, supažindinama su prevencinėmis kryptimis bei pristatomos metinės Lietuvos ir ES ataskaitos narkotikų kontrolės ir narkomanijos stebėsenos srityje.

Programa
11.00 – 13.30 val. I. Plenarinis posėdis.
Pirmininkai: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė,
dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė.
11.00 – 11.15 val. Sveikinimo žodis.
Irena Degutienė, Seimo Pirmininkė,
Margareta Nilson, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.
11.15 – 11.45 val. Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
Dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės direktorė.
11.45 – 12.30 val. Metinė ataskaita 2010 m.: narkotikų problema Europoje. Išsami probleminio amfetaminų ir metamfetaminų vartojimo ES apžvalga.
Margareta Nilson, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.
12.30 – 13.00 val. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės svarba Europos Sąjungoje.
Anne Gautrais-Le Goff, Europos Komisija, Įmonių ir pramonės direktoratas.
13.00 – 13.30 val. Naujausios tendencijos neteisėtoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartoje ES.
Klaidas Kuchalskis, Europolas.
13.30 – 14.30 val. Pietūs. Spaudos konferencija.
14.30 – 17.00 val. II. Plenarinis posėdis
Pirmininkai: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė,
dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės direktorė.
14.30 – 15.00 val. Neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos situaciją Lietuvoje.
Rūta Jašinskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
15.00 – 15.20 val. Naujai atsirandantys augaliniai narkotikai ir jų ingredientai: ar jie visi natūralūs?
Dr. Istvan Ujvary, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas, Vengrijos mokslų akademija.
15.20 – 15.50 val. Geroji patirtis ankstyvosios intervencijos taikyme paaugliams, vartojantiems narkotikus.
Nadja Wirth, LWL-Koordinacinis narkotikų biuras.
15.50 – 16:20 val. Metamfetamino vartojimas ir problemos sprendimai.
Roman Pešek, Čekijos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.
16:20 – 16.40 val. ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.
Signe Rotberga, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro Baltijos šalims vadovė.
16.40 – 17.00 val. Nauji narkotikai: jų ištyrimo, poveikio sveikatai ir kontrolės klausimai.
Dr. Istvan Ujvary, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas, Vengrijos mokslų akademija.
17.00 val. Konferencijos uždarymas.

2010 m. spalio 29 d., penktadienis

Kvietimas į seminarą „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“

Lapkričio 5 d. 10 val. Seimo Europos informacijos biure (Gedimino pr. 53, Vilnius) rengiamas tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“.

Seminare bus skaitomi pranešimai lyčių lygybės klausimais. Renginyje dalyvaus Skandinavijos šalių ekspertai lyčių lygybės klausimais, Alandų Taikos instituto (Suomija) atstovai, Kaliningrado ir Kaliningrado srities NVO, dirbančių socialinėje srityje atstovai, VšĮ. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ atstovai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Seminaro programa

10.00 Seminaro atidarymas. Trumpas dalyvių prisistatymas.
Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ direktorė Danutė Mituzienė.

10.10 Projekto „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“ pristatymas.
Alandų Taikos institutas, projekto koordinatorėUlrika Navier.

10.25 Skandinavijos patirtis dirbant lyčių lygybės srityje. Darbo su berniukais ir vyrais metodikos pristatymas.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Peters Johansson (Švedija).

11.30 Pertrauka.

12.00 Darbo su berniukais ir vyrais metodikos pristatymo tęsinys.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Peters Johansson (Švedija).

13.00 Pertrauka.

14.00 Skandinavijos patirtis dirbant lyčių lygybės srityje. Darbo su merginomis ir moterimis pristatymas.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Matilda Sundback (Suomija).

15.30 Patirtis sprendžiant lyčių lygybės problemas Gruzijoje.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Gruzijoje Ulla Backlund.

16.00 Diskusijos.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė

2010 m. spalio 13 d., trečiadienis

Apskrito stalo diskusija

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizavo apskrito stalo diskusiją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos: geroji Europos Sąjungos patirtis Lietuvoje“ LR Seimo Konstitucijos salėje.

Renginys skirtas šalies specialistams, dirbantiems narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje. Jame buvo pristatyti geriausi Europos praktikos pavyzdžiai, kuriuos įgyvendina Narkotikų kontrolės departamentas, Švietimo ir mokslo mininsterija, Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, asociacija „Mentor Lietuva“.


2010 m. spalio 4 d., pirmadienis

Kvietimas į apskritojo stalo diskusiją

Spalio 13 d. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuoja apskrito stalo diskusiją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos: geroji Europos Sąjungos patirtis Lietuvoje“ LR Seimo Konstitucijos salėje. Pradžia – 12 val.

Renginys skirtas šalies specialistams, dirbantiems narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje. Jame bus pristatyti geriausi Europos praktikos pavyzdžiai, kuriuos įgyvendina Narkotikų kontrolės departamentas, Švietimo ir mokslo mininsterija, Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, asociacija „Mentor Lietuva“.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


PROGRAMA

11.30 – 12.00 Dalyvių registracija.

12.00 – 12.15 Sveikinimo žodis.
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.
Dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė.

12.15 – 13.00 Tarptautinio projekto „Ankstyvosios intervencijos taikymas paaugliams, vartojantiems narkotikus“ pristatymas.
Renata Šarkanė (15 min.).
Narkotikų kontrolės departamento prie LRV atstovė, projekto koordinatorė
Karilė Levickaitė (15 min.).
VšĮ „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ projektų vadybininkė, tarptautinio projekto ekspertė.
DISKUSIJOS (15 min.).

13.00 – 13.45 Tarptautinio projekto „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“ pristatymas.
Vida Leonienė (15 min.).
Narkotikų kontrolės departamento prie LRV atstovė, projekto koordinatorė
Kęstutis Dragūnevičius (15 min.).
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros asistentas, psichologas.
DISKUSIJOS (15 min.).

13.45 – 14.00 Kavos pertrauka.

14.00 – 16.00 Tarptautinės mokyklinės prevencijos programos „Gyvai“ pristatymas.
Bernadeta Lažauninkaitė (30 min.).
Asociacijos „Mentor Lietuva“ programos „Gyvai“ koordinatorė.
Tėvų vaidmuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje ir jų motyvavimas (Pozityvios tėvystės programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“).
Liucina Narkevič Skurko (30 min.).
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.
Žmogaus saugos ir sveikatos bendrosios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos projekto pristatymas.
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas.

DISKUSIJOS
KLAUSIMAI – ATSAKYMAI


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

2010 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

Institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs siekiant teisingos alkoholio prevencijos politikos

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas: Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs siekiant teisingos alkoholio prevencijos politikos.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, išanalizavęs Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento, Policijos departamento ir kitų tarnybų pateiktą informaciją apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius, informuoja, kad Lietuvos valstybė pasirinko teisingą alkoholio prevencijos politiką, nes mažėja alkoholio suvartojimas bei jo daroma žala žmonių sveikatai (mirtingumui, sergamumui, traumatizmui), nusikalstamumui, viešajai tvarkai. Iš gautų duomenų matyti, kad mažėja sulaikomo nelegalaus alkoholio kiekiai pasienyje, tačiau didėja nelegalių falsifikuotų alkoholinių gėrimų kiekiai vidaus rinkoje, žymiai mažėja eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės dėl neblaivių vairuotojų kaltės, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė atkreipia dėmesį, kad Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs, todėl kreipiasi į Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybas prašydami efektyviau naudotis Alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų jiems suteiktomis teisėmis, kovojant su alkoholizmu kiekvienoje savivaldybėje.

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos ir Sveikatos reikalų komiteto 2010-09-08 raštą Nr. S-2010-8224 savivaldybių taryboms „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ galite rasti: „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“.

Informaciją apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius galite rasti: „Alkoholio suvartojimas ir jo padaryta žala“.

Pasirinkta teisinga alkoholio prevencijos politika

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas: pasirinkta teisinga alkoholio prevencijos politika.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, išanalizavęs Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento, Policijos departamento ir kitų tarnybų pateiktą informaciją apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius, informuoja, kad Lietuvos valstybė pasirinko teisingą alkoholio prevencijos politiką, nes mažėja alkoholio suvartojimas bei jo daroma žala žmonių sveikatai (mirtingumui, sergamumui, traumatizmui), nusikalstamumui, viešajai tvarkai. Iš gautų duomenų matyti, kad mažėja sulaikomo nelegalaus alkoholio kiekiai pasienyje, tačiau didėja nelegalių falsifikuotų alkoholinių gėrimų kiekiai vidaus rinkoje, žymiai mažėja eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės dėl neblaivių vairuotojų kaltės, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė atkreipia dėmesį, kad Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs, todėl kreipiasi į Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybas prašydami efektyviau naudotis Alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų jiems suteiktomis teisėmis, kovojant su alkoholizmu kiekvienoje savivaldybėje.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 2010-09-08 raštas Nr. S-2010-8224 savivaldybių taryboms „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“.

Informacija apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius „Lietuvos valstybės paskutiniais metais vykdomos alkoholio prevencijos politikos pasekmės visuomenės sveikatai (statistiniai rodikliai)“.

2010 m. rugsėjo 8 d., trečiadienis

Kvietimas į konferenciją ,,Vaikų traumatizmo problemos“

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
Nacionalinė sveikatos taryba
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
NVO vaikams konfederacija

Konferencijos globėja – LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė

KONFERENCIJA
,,Vaikų traumatizmo problemos“
Skiriama: Vaikų teisių konvencijos ( ratifikuota 1995-07-03)
ir Neįgaliųjų teisių konvencijos (ratifikuota 2010-06-10) įgyvendinimui

2010 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvos Respublikos Seimo III rūmai, Konferencijų salė


PROGRAMA

Konferencijos moderatoriai: Vincė Vaidevutė Margevičienė – LR Seimo narė.
Juozas Pundzius - Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas.
Mantas Panavas – „EurogemsLt“ socialinių iniciatyvų asociacijos
prezidentas.

9.30–10.00 Dalyvių registracija.

10.00–10.30 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
Irena Degutienė - LR Seimo Pirmininkė.
Donatas Jankauskas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Jonas Dagys - LR Socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas.
Antanas Matulas - LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas.
Giedrė Kvieskienė – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorė.

10.30 – 10.50 Valstybinės 2000-2010 m. traumatizmo profilaktikos programos įgyvendinimas.
Ramunė Meižienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.

10.50 – 11.10 Traumatologinės pagalbos vaikams ,,gyvybės grandinės“ organizavimo problemos Lietuvoje.
Lietuvos vaikų ortopedų – traumatologų draugijos atstovas.

11.10 – 11.30 Vaikų traumatizmo tendencijos Lietuvoje ir tarptautinė traumatizmo prevencijos patirtis.
Birutė Strukčinskienė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto docentė.

11.30 – 12.10 Traumatologinė pagalba vaikams – paslaugos, reabilitacija, ortopedinė technika.
Alfredas Taminskas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vyr. Specialistas.

12.10–12.40 Kavos pertrauka.

12.40–13.00 Vaikų traumatizmo problemos NVO požiūriu. Vaikų patyrusių traumas reabilitacijos ir sanatorinio gydymo problemos.
NVO vaikams konfederacijos atstovai.

13.00–13.20 Ortopedinių priemonių dizaino sprendimai.
Lucija Jurgelaitienė, VšĮ „Vilties žiedas“ direktorė.

13.20–13.40 Aprūpinimas kompensacine technika. Kompensacinės technikos gamintojų problemos. Laimutė Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė.

13.40–14.00 Vaikų traumatizmo problemos.
Romas Jonas Kalesinskas, Kauno medicinos universiteto ortopedijos - traumatologijos klinikos vadovas.

14.00–14.20 Ortopedinės priemonės vaikų traumų gydyme.
J. Janušauskienė, UAB „Idemus“ konsultuojanti gydytoja.

14.20–15.00 Diskusija. Konferencijos rezoliucijos aptarimas.


Maloniai kviečiame dalyvauti.

Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo narė.


2010 m. rugsėjo 7 d., antradienis

Konferencija ,,Vaikų traumatizmo problemos“

Šiandien vyko konferencija ,,Vaikų traumatizmo problemos“ skirta Vaikų teisių konvencijos (ratifikuota 1995-07-03) ir Neįgaliųjų teisių konvencijos (ratifikuota 2010-06-10) įgyvendinimui.

Konferencijos programą galite rasti čia: ,,Vaikų traumatizmo problemos“.


2010 m. rugpjūčio 2 d., pirmadienis

Darbo grupė baigė darbą

Darbo grupė Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“ projektui tobulinti baigė darbą ir pateikė Seimo valdybai nutarimo projektą dėl 2010–2016 metų nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos. Darbo grupei, sudarytai šių metų balandžio 23 d., vadovavo Seimo narė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Valdyba, įvertinusi atliktą darbą, nusprendė pasiūlyti parengtą nutarimo projektą teikti Seimui ir įtraukti į Seimo rudens (V) sesijos pirmosios savaitės darbotvarkę.


Seimo valdybai pristatytos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos tikslas – stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės sveikatą bei saugumą.


Joje pažymima, kad siekiant įgyvendinti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemones, kompleksiškai šalinti šio neigiamo reiškinio priežastis, būtina stiprinti teisėsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės apsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemas, skatinti glaudesnį jų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, ugdyti visos visuomenės nepakantumą neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimui ir vartojimui.Šaltinis: LRS


2010 m. liepos 20 d., antradienis

Darbo grupė „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“

Darbo grupė Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“ projektui tobulinti Programos projektą aptars su valstybės institucijų atstovais.

Š. m. liepos 22 d., ketvirtadienį, rengiamas darbo grupės Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“ projektui tobulinti pasitarimas. Darbo grupė sudaryta š.m. balandžio 23 d. Seimo valdybos sprendimu, darbo grupės vadovė – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Pasitarime Programos projektas bus aptartas su valstybės institucijų, vykdančių veiklą narkomanijos kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje, atstovais. Be to numatoma apsvarstyti galutinę Programos redakciją, prieš ją pateikiant Seimo valdybai. Programos projektą darbo grupei pavesta parengti iki š. m. rugsėjo 1 dienos.

Pasitarimas vyks Seimo III rūmų 218 B kab., pradžia 13 val.

2010 m. birželio 4 d., penktadienis

Būtina aktyvinti prevenciją prieš prekybą žmonėmis

Gegužės 26 d., minint Tarptautinę be žinios dingusių vaikų dieną, kurią prieš 4 metus įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, buvo surengta konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ ir priimta rezoliucija.

Konferencijoje pastebėta, kad be žinios dingusių vaikų nemažėja: 2008 m. buvo ieškomi 853 vaikai, o 2009 m. – 787 vaikai. Dažnai vaikai tampa prekybos žmonėmis aukomis. Šiais klausimais kuriamos įvairios tarptautinės grupės, priimamos rezoliucijos, rengiami įvairaus lygio seminarai, vykdomi mokymai, tačiau jie mažai pasiekia suaugusius asmenis, o juo labiau vaiką.

2007 m. Lietuvoje identifikuotos 56 prekybos žmonėmis aukos, o 2008 m. jau – 86 aukos. Žinant, kad 2009 m. dėl lėšų stokos nebuvo tinkamai vykdoma valstybinė „Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 m. programa”, sunku tiksliai nustatyti nukentėjusiųjų asmenų skaičių, kadangi ir į nevyriausybines organizacijas pagalbos kreipiasi tik apie 10 procentų nukentėjusiųjų. Atkreipiamas dėmesys, kad užsienio valstybėse surastų prekybos žmonėmis aukų iš Lietuvos yra pats didžiausias procentas, net lyginant su gyventojų skaičiumi didesnėmis, Rytų bloko valstybėmis. Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 m. valstybinėje programoje, paauglių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis nuo 14 iki 18 metų yra apie 37 procentus, nuo 19 iki 20metų iki 15 procentų iš visų prekybos žmonėmis aukų Lietuvoje.

Konferencijoje pastebėta, kad informacija, susijusi su neigiamais visuomenės gyvenimo įvykiais, turi didesnę auditoriją, o tai turi įtakos informacijos priemonių elgsenai ir veiksmams – jei yra paklausa neigiamo pobūdžio informacijai, atsiranda ir atitinkama pasiūla. Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovė pabrėžė, kad pornografijos, seksualinio smurto scenos formuoja jauną žmogų, kuria jo pasaulėjautą, iš pagrindų griauna šeimos instituciją, turi įtakos vaikų psichologinei būsenai. Konferencijos dalyviai pastebėjo, kad žiniasklaidai trūksta žmogiškumo, kai kalbinamos prekybos žmonėmis aukos. Žiniasklaida, turinti atlikti tarpininko vaidmenį, neretai prisiima valdžios vaidmenį ir nuteisia prekybos žmonėmis aukas, sukurdami iliuziją, kad kiekvienas asmuo, nukentėjęs nuo prekeivių žmonėmis yra pats kaltas dėl jo pardavimo seksualiniam išnaudojimui. Spaudos atstovai, kaip ir visi piliečiai, kalbindami tiek prostitucija užsiimančius asmenis, tiek aukas, turėtų suvokti savo pilietišką poziciją ir paprasčiausią žmogiškumą. Žinių sklaida turėtų būti grindžiama objektyvumu ir nešališkumu. Svarbus tėvų, ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir žiniasklaidos bendradarbiavimas. Pirmojo išeitis glūdi tėvų pavyzdyje. Antroji išeitis – ilgas ir kantrus švietimo, mokymo, ugdymo darbas, užblokuojant kelią negatyvumo sklaidai. Tai gali padaryti alternatyvioji žurnalistika, kurią turėtų sukurti visuomeninės organizacijos. Svarbu, kad ji nuo pat mažumės formuoti vaikų vertybes ir taip formuotų naują žiniasklaidos rinką. Galimus problemos sprendimo būdus pristatė ir kiti konferencijoje dalyvavę specialistai.

Buvo aptartos prevencinės priemonės įgyvendinamos Lietuvos mokyklose skirtingais būdais: integruojant jas į mokomųjų dalykų programų turinį, papildomąjį ugdymą ir neformaliojo švietimo programas ir kt. Prekybos žmonėmis problema įtraukta į socialinio ugdymo programą, pilietinio ugdymo tematika. Pasak specialistų, svarbu ne tik žinių ir informacijos perdavimas, bet ir kompetencijų bei gyvenimo įgūdžių ugdymas. Tai įgyvendinama per tarptautines, nacionalines ir Lietuvoje adaptuotas užsienio šalių programas. Kaip sunkumus ir problemas, įgyvendinant šias programas mokyklose, įvardintas – laiko ir išteklių nepakankamumas, netinkamas personalo parengimas, taip pat per didelis vienu metu įgyvendinamų ir prastai koordinuojamų programų skaičius. Pabrėžta, kad įgyvendinant prevencines priemones, svarbi mokinių, jų tėvų ir pedagogų sąveika.

Konferencijoje akcentuota brandaus lytiškumo suvokimo svarba kaip pamatinė. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro atstovė teigė: kad „..didžiausia šių laikų problema ta, kad lytinė branda skiriama nuo psichologinės (...) keturiolikos metų paauglys jau būna lytiškai subrendęs, tačiau dar nesugeba prisiimti atsakomybės už kitą (...) Jo psichologinis brendimas vėluoja dešimčia ir daugiau metų“. Lytiškumas, apimantis asmens vertybes, įsitikinimus, savęs vertinimus ir santykius su kitais, lytinė elgseną ir sprendimus, turėtų būti įtrauktas prevencijai, nes ugdant jaunas merginas nuo mažumės šia linkme, jos gali būti apsaugotos nuo įsitraukimo į prostitucijos kelią bei nuo kitų priklausomybių.

Konferencijoje Dingusių žmonių šeimų paramos centro vadovė Ona Gustienė pristatė naują centro įgyvendinamą projektą, skirtą prevencijai prieš prekybą žmonėmis internete. Projektu siekiama sužinoti moksleivių interneto vartojimo ypatumus, jų sąmoningumą ir žinias apie galimą riziką ir esančias grėsmes kibernetinėje erdvėje. Projekto tikslinė grupė – ne tik moksleiviai, bet ir jų tėvai bei mokytojai, mokyklos administracija.

Siekiant suaktyvinti be žinios dingusių vaikų paiešką ir užkirsti kelią prekybai žmonėmis bei vaikų bėgimui iš namų būtinas glaudus ryšys tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

Konferencijoje priimta rezoliucija, kurioje siūloma:

1.Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti Valstybinės prekybos žmonėmis ir prevencijos ir kontrolės programos 2009 – 2012 metų programos finansavimą bei pastovų prekybos žmonėmis reintegracijos procesą ir tobulinti vaikų, nelankančių mokyklą ir dingusių be žinios, apskaitos sistemą, taip pat aktyvinti jų paieškos procesą.

2.Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, įgyvendinant prevencines programas, organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (soc. reklama, edukacinių filmų kūryba, lankstinukų leidyba) bendrojo lavinimo ir specialaus ugdymo įstaigose; kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoti paskaitas brandaus lytiškumo tema.

3.Lietuvos žurnalistų sąjungai sugriežtinti kontrolę dėl neigiamos informacijos vaikams žiniasklaidoje pateikimo, vaikų pornografinių ir erotinių nuotraukų internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse platinimo.

4.Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis aktyvinti socialinę reabilitaciją ir reintegraciją asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

5.Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai ir Dingusių žmonių šeimų paramos centrui vykdyti informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis bei organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (paskaitos, disputai, susitikimai).

6.Nevyriausybinėms organizacijoms sekti neigiamą informaciją, susijusią su prekybos žmonėmis problema, dingusių vaikų tematika ir pastebėjimus pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai.

2010 m. birželio 1 d., antradienis

Metas atsigręžti į mūsų mažuosius

Šiandien Seime surengtoje spaudos konferencijoje vaikus ir jų tėvelius Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga sveikino Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir linkėjo atsigręžti į mūsų mažųjų tautos piliečių poreikius ir lūkesčius.

Parlamentarė išreiškė viltį, kad ateis tas laikas, kai vaikų nereikės ginti, kad jie augs atsakingoje aplinkoje. „Technologijų srityje esame daug pasiekę, tačiau mūsų vaikai vis dar skriaudžiami. Šioje srityje mes tikrai mažai pažengę“, – įsitikinusi V.V.Margevičienė.

Anot seimo narės, vaikui didelę įtaką turi ankstyvoje vaikystėje patirtos psichologinės ir seksualinės traumos. „Bręsdami vaikai nebemoka susitvarkyti su savo problemomis. Didelė problema – patyčios mokykloje, kurių, deja, nemažėja. Vaikus taip pat traumuoja per dažnas mokymosi įstaigų keitimas – vaikui sunku prisitaikyti, jis dažnai nepritampa prie naujos aplinkos“, – apie galimas priežastis, įtakojančias jaunuolių savižudybės, kalbėjo Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Parlamentarė pastebėjo, kad mokyklos ne visuomet turi ir specialistą, kuris galėtų tinkamai įvertinti vaiko būklę ir laiku jam suteikti psichologinę pagalbą.

Pasidalinti mintimis apie vaikų teises ir jų apsaugą atvykusi jauniausia spaudos konferencijos dalyvė Dovilė Kavoliūnaitė įsitikinusi, kad labai svarbus mokytojo požiūris į vaiką. „Patyčios mokykloje ne retai prasideda nuo netinkamo pačių mokytojų elgesio su vaikais, kai vaikas prieš klasę pažeminančiai išpeikiamas už vieną ar kitą nusižengimą. Toks poelgis pasąmonėje skatina taip pat elgtis ir su kitais“, – pažymėjo moksleivė.

Vaikų dienos centro „Atsigręžk į vaikus“ atstovė, šeštokė D.Kavoliūnaitė galvoja, kad vaikų teisių srityje reikia keisti viską, pradedant nuo požiūrio į vaiką ir baigiant Lietuvos įstatymais.

Prof. Giedrė Kvieskienės nuomone, ginant vaiko teises, labai svarbus žiniasklaidos vaidmuo. NVO vaikams konfederacijos prezidentė žiniasklaidos prašė būti draugiška vaikams, saugoti jų teises ir, viešinant rezonansines bylas, visuomet atsižvelgti į vaiką.

„Rezonansinėse bylose dažnai apnuoginamas vaiko bejėgiškumas tėvų, giminių ir smurto atžvilgiu. Vaikai mūsų didžiausias turtas, todėl ypatingai svarbu jiems užtikrinti saugią ir pozityvią aplinką, kuri nedarytų žalos, o skatintų vaikų pozityvią socializaciją“, – kalbėjo profesorė.

Koncertas Tėvo dienai

Birželio 7 d. 16 val. kviečiame į Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovę, A.Mickevičiaus g. 19, pasiklausyti koncerto, skirto Tėvo dienai. Koncertuos Kauno miesto mokyklų moksleiviai ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė.


Maloniai kviečiame dalyvauti.Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,

LR Seimo narė, TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė


2010 m. gegužės 31 d., pirmadienis

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Paskutinės kalendorinio pavasario dienos popietę į sostinės Nepriklausomybės aikštę, esančią Lietuvos parlamento pašonėje, pakvietė Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas koncertas. Čia būriavosi šimtai vaikų, įvairių Lietuvos regionų ir rango policijos pareigūnai. Tuo tarpu lietingą pirmadienio dieną praskaidrino vaikų ir scenos profesionalų atliekamos žinomos estrados dainos, kurių metu susirinkusieji buvo raginami pajusti, jog mūsų širdys plaka išvien. Be to, vaikus maloniai nustebino ir parodomąją programą pademonstravę breiko šokėjai.


Tarp susirinkusiųjų buvo galima pamatyti ir policijos jaunimo klubą, nepilnamečių reikalų inspektores, jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivius. Sveikinimo kalbas pasakė ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, vicepirmininkė Virginija Baltraitienė, parlamentarė Vincė Vaidevutė Margevičienė, sostinės policijos vadovas Kęstutis Lančinskas.


Koncerto metu dainininkas Jeronimas Milius gavo policijos apdovanojimą už teisėsaugos stiprinimą.


Nuotraukas iš koncerto rasite čia: „Tarptautinė vaikų gynimo dienaŠaltinis: DELFI


2010 m. gegužės 26 d., trečiadienis

Konferencija „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“

LR Seime vyko konferencija „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“.

Tabako konvenciją galite rasti čia: „Tabako konvencija”.

Konferencijos programą galite rasti čia: „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“.

Konferencijos „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ apibendrinimas

2010 gegužės 26-ąją dieną, minint Tarptautinę be žinios dingusių vaikų dieną, kurią prieš 4 metus įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, buvo organizuojama konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ ir priimta rezoliucija.

Konferencijoje pastebėta, kad be žinios dingusių vaikų nemažėja: 2008 m. buvo ieškomi 853 vaikai, o 2009 m. – 787 vaikai. Dažnai vaikai tampa prekybos žmonėmis aukomis. Šiais klausimais kuriamos įvairios tarptautinės grupės, priimamos rezoliucijos, rengiami įvairaus lygio seminarai, vykdomi mokymai, tačiau jie mažai pasiekia suaugusius asmenis, o juo labiau vaiką.

2007 m. Lietuvoje identifikuota 56 prekybos žmonėmis aukos, o 2008 m. jau – 86 aukos. Žinant, kad 2009 m. nebuvo dėl lėšų stokos tinkamai vykdoma valstybinė “Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 m. programa”, sunku tiksliai nustatyti nukentėjusiųjų asmenų skaičių, kadangi ir į nevyriausybines organizacijas pagalbos kreipiasi tik apie 10 procentų nukentėjusiųjų.

Atkreipiamas dėmesys, kad užsienio valstybėse surastų prekybos žmonėmis aukų iš Lietuvos yra pats didžiausias procentas, net lyginant su gyventojų skaičiumi didesnėmis, Rytų bloko valstybėmis.

Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 m. valstybinėje programoje, paauglių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis nuo 14 iki 18 metų yra apie 37 procentus, nuo 19 iki 20metų iki 15 procentų nuo visų prekybos žmonėmis aukų Lietuvoje.

Konferencijoje pastebėta, kad informacija, susijusi su neigiamais visuomenės gyvenimo įvykiais turi didesnę auditoriją, o tai turi įtakos informacijos priemonių elgsenai ir veiksmams – jei yra paklausa neigiamo pobūdžio informacijai, atsiranda ir atitinkama pasiūla.

Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovė pabrėžė, kad pornografijos, seksualinio smurto scenos formuoja jauną žmogų, kuria jo pasaulėjautą, iš pagrindų griauna šeimos instituciją, turi įtakos vaikų psichologinei būsenai.

Konferencijos dalyviai pastebėjo, kad žiniasklaidai trūksta žmogiškumo, kai kalbinamos prekybos žmonėmis aukos. Žiniasklaida, turinti atlikti tarpininko vaidmenį, neretai prisiima valdžios vaidmenį ir nuteisia prekybos žmonėmis aukas, sukurdami iliuziją, kad kiekvienas asmuo, nukentėjęs nuo prekeivių žmonėmis yra pats kaltas dėl jo pardavimo seksualiniam išnaudojimui. Spaudos atstovai, kaip ir visi piliečiai, kalbindami tiek prostitucija užsiimančius asmenis, tiek aukas, turėtų suvokti savo pilietišką poziciją ir paprasčiausią žmogiškumą. Žinių sklaida turėtų būti grindžiama objektyvumu ir nešališkumu.

Svarbus tėvų, ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir žiniasklaidos bendradarbiavimas. Pirmojo išeitis glūdi tėvų pavyzdyje. Antroji išeitis – ilgas ir kantrus švietimo, mokymo, ugdymo darbas, užblokuojant kelią negatyvumo sklaidai. Tai gali padaryti alternatyvioji žurnalistika, kurią turėtų sukurti visuomeninės organizacijos. Svarbu, kad ji nuo pat mažumės formuoti vaikų vertybes ir taip formuotų naują žiniasklaidos rinką.

Galimus problemos sprendimo būdus pristatė ir kiti konferencijoje dalyvavę specialistai.

Buvo aptartos prevencinės priemonės įgyvendinamos Lietuvos mokyklose skirtingais būdais: integruojant jas į mokomųjų dalykų programų turinį, papildomąjį ugdymą ir neformaliojo švietimo programas ir kt. Prekybos žmonėmis problema įtraukta į socialinio ugdymo programą, pilietinio ugdymo tematika. Pasak specialistų, svarbu ne tik žinių ir informacijos perdavimas, bet ir kompetencijų bei gyvenimo įgūdžių ugdymas. Tai įgyvendinama per tarptautines, nacionalines ir Lietuvoje adaptuotas užsienio šalių programas. Kaip sunkumus ir problemas, įgyvendinant šias programas mokyklose, įvardintas – laiko ir išteklių nepakankamumas, netinkamas personalo parengimas, taip pat per didelis vienu metu įgyvendinamų ir prastai koordinuojamų programų skaičius. Pabrėžta, kad įgyvendinant prevencines priemones, svarbi mokinių, jų tėvų ir pedagogų sąveika.

Konferencijoje akcentuota brandaus lytiškumo suvokimo svarba kaip pamatinė. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro atstovė teigė: kad „..didžiausia šių laikų problema ta, kad lytinė branda skiriama nuo psichologinės (...) keturiolikos metų paauglys jau būna lytiškai subrendęs, tačiau dar nesugeba prisiimti atsakomybės už kitą (...) Jo psichologinis brendimas vėluoja dešimčia ir daugiau metų“. Lytiškumas, apimantis asmens vertybes, įsitikinimus, savęs vertinimus ir santykius su kitais, lytinė elgseną ir sprendimus, turėtų būti įtrauktas prevencijai, nes ugdant jaunas merginas nuo mažumės šia linkme, jos gali būti apsaugotos nuo įsitraukimo į prostitucijos kelią bei nuo kitų priklausomybių.

Konferencijoje Dingusių žmonių šeimų paramos centras (vadovė Ona Gustienė) pristatė naują centro įgyvendinamą projektą, skirtą prevencijai prieš prekybą žmonėmis internete. Projektu siekiama sužinoti moksleivių interneto vartojimo ypatumus, jų sąmoningumą ir žinias apie galimas rizikas ir esančias grėsmes kibernetinėje erdvėje. Projekto tikslinė grupė – ne tik moksleiviai, bet ir jų tėvai bei mokytojai, mokyklos administracija.

Siekiant suaktyvinti be žinios dingusių vaikų paiešką ir užkirsti kelią prekybai žmonėmis bei vaikų bėgimui iš namų būtinas glaudus ryšys tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

Konferencijoje priimta rezoliucija, kurioje siūloma:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti Valstybinės prekybos žmonėmis ir prevencijos ir kontrolės programos 2009 – 2012 metų programos finansavimą bei pastovų prekybos žmonėmis reintegracijos procesą ir tobulinti vaikų, nelankančių mokyklą ir dingusių be žinios, apskaitos sistemą, taip pat aktyvinti jų paieškos procesą.

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, įgyvendinant prevencines programas, organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (soc. reklama, edukacinių filmų kūryba, lankstinukų leidyba) bendrojo lavinimo ir specialaus ugdymo įstaigose; kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoti paskaitas brandaus lytiškumo tema.

3. Lietuvos žurnalistų sąjungai sugriežtinti kontrolę dėl neigiamos informacijos vaikams žiniasklaidoje pateikimo, vaikų pornografinių ir erotinių nuotraukų internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse platinimo.

4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis aktyvinti socialinę reabilitaciją ir reintegraciją asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

5. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai ir Dingusių žmonių šeimų paramos centrui vykdyti informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis bei organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (paskaitos, disputai, susitikimai).

6. Nevyriausybinėms organizacijoms sekti neigiamą informaciją, susijusią su prekybos žmonėmis problema, dingusių vaikų tematika ir pastebėjimus pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai.


Konferencijos pirmininkė
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Ona GUSTIENĖ,
Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė.

Konferencijos „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ rezoliucija

KONFERENCIJOS
„NEPARDUOK SAVĘS: PREVENCIJA PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS“
R E Z O L I U C I J A

2010 m. gegužės 26 d. , Vilnius


Konferencija,
- išklausiusi ekspertų bei kitų organizacijų, vykdančių informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis,
- aptarusi prevencinių priemonių įgyvendinimo problemas, metodus bei programas;
- atkreipdama dėmesį į tai, kad būtinas glaudus ryšys tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, svarbi mokinių, jų tėvų ir pedagogų sąveika;
- įvertinusi grėsmę, kad be žinios dingusių vaikų vis nemažėja,

siūlo:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti Valstybinės prekybos žmonėmis ir prevencijos ir kontrolės programos 2009 – 2012 metų programos finansavimą bei pastovų prekybos žmonėmis reintegracijos procesą ir tobulinti vaikų, nelankančių mokyklą ir dingusių be žinios, apskaitos sistemą, taip pat aktyvinti jų paieškos procesą.

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, įgyvendinant prevencines programas, organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (soc. reklama, edukacinių filmų kūryba, lankstinukų leidyba) bendrojo lavinimo ir specialaus ugdymo įstaigose; kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoti paskaitas brandaus lytiškumo tema.

3. Lietuvos žurnalistų sąjungai sugriežtinti kontrolę dėl neigiamos informacijos vaikams žiniasklaidoje pateikimo, vaikų pornografinių ir erotinių nuotraukų internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse platinimo.

4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su nevyriausybinėms organizacijomis aktyvinti socialinę reabilitaciją ir reintegraciją asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

5. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai ir Dingusių žmonių šeimų paramos centrui vykdyti informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis bei organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (paskaitos, disputai, susitikimai).

6. Nevyriausybinėms organizacijoms sekti neigiamą informaciją, susijusią su prekybos žmonėmis problema, dingusių vaikų tematika ir pastebėjimus pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai.


Konferencijos pirmininkė
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Ona GUSTIENĖ,
Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė.

Dingusių vaikų skaičius kelia nerimą

Šiandien Seime vyksta konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“, skirta Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminėti. Ta proga Seime surengtoje spaudos konferencijoje Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė reiškė susirūpinimą nemažėjančiu dingusių vaikų skaičiumi. Parlamentarė pateikė skaičius, kurie, anot jos, yra kraupūs: 2008 m. buvo ieškomi 853 vaikai, 2009 m. – 787 vaikai. Net 37 procentai nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, yra vaikai nuo 14 iki 18 metų, nuo 19 iki 20 metų – 15 procentų. „Padariniai yra tikrai skaudūs. Atlikti tyrimai rodo, kad Baltijos regiono šalyse apie 50 procentų dingusių vaikų ir paauglių tampa prekybos žmonėmis aukomis“, – teigė V.V.Margevičienė.

Anot parlamentarės, nors Vyriausybė yra patvirtinusi Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 metų programą, tačiau jos finansavimas stringa.

Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Ona Gustienė neslėpė, kad nėra žinomas ir tikslus dingusių vaikų skaičius. „Kai iš namų ar globos namų pabėga vaikas, ne visuomet apie tai pranešama policijai. Prie to tiesiog įprantama – vaikas pabėgo vieną kartą, antrą, trečią – ketvirtą vėl tikimasi, kad pabėgo ir sugrįš. Tačiau dažnai tas ketvirtas kartas nemeluoja ir vaikas pakliūna į blogą kompaniją, yra įtraukiamas į prostitucijos ar prekybos žmonėmis tinklą“, – kalbėjo O.Gustienė.

O.Gustienė, kaip priežastį, kodėl vaikai bėga iš namų, įvardino tėvų aplaidumą, neįsiklausymą ir nebendravimą su savo atžalomis. „Vaikai bėga į gatvę, nes mano ten rasiantys supratimą, kur jie galės pasidalinti savo rūpesčiais. Šeimoje jie to padaryti negali. Tėvams dažnai rūpi materialinės vertybės, o vaikų interesai užmirštami“, – pastebėjo Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė.

Anot O.Gustienės, prie prekybos žmonėmis problemos mažinimo neprisideda ir žiniasklaida. Įrodyta, kad pornografijos ir seksualinio smurto demonstravimas žiniasklaidoje didina agresyvumą ir prisideda prie lytinių nusikaltimų plitimo, o imliausi žiniasklaidos poveikiui yra vaikai ir paaugliai.

Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) pradėta minėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dabar minima keturiolikoje Europos Sąjungos valstybių. Lietuvoje ši diena minima nuo 1996 metų.

Konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“

Vyko konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“, skirta Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminėti.

Konferencijos rengėjai: Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Dingusių žmonių paramos centras.

Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) pradėta minėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dabar minima keturiolikoje Europos Sąjungos valstybių. Lietuvoje ši diena minima nuo 1996 metų.

Konferencijos dienotvarkę galite rasti čia: „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“.

2010 m. gegužės 18 d., antradienis

Kvietimas į konferenciją „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“

„Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“

Konferencija skirta Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminti.

Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai, Konstitucijos salė,
Gedimino pr. 53, Vilnius
2010 m. gegužės 26 d.

Konferencijos rengėjai:
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Dingusių žmonių paramos centras

Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) pradėta minėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dabar minima keturiolikoje Europos Sąjungos valstybių. Lietuvoje ši diena minima nuo 1996 metų.

DIENOTVARKĖ

10.00 – 10.40 Registracija.

10.40 – 10.55 Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis.
Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos
komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.
Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Ona Gustienė.

10.55 -11.10 Smurto ir prekybos žmonėmis prevencija ugdymo įstaigose. Pasiekimai ir trūkumai.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos neformalaus ugdymo ir Švietimo pagalbos skyriaus vyriausias specialistas Algimantas Šimaitis.

11.10 – 11. 25 Prekyba nepilnamečiais.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus viršininkė Reda Sirgedienė.

11.25 – 11.40 Žiniasklaida – žmogiškumas galioja kiekvienai valdžiai.
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas Linas Slušnys.

11.40 – 11.55 Brandus lytiškumo supratimas kaip prevencija įtraukimui į prostituciją.
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotoja Jūratė Stambrauskienė.

11.55 – 12.10 Žiniasklaidoje aprašomas seksualumas ir prekybos žmonėmis sąsajos.
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aldona Žemaitytė
12.10 – 12.20 Pavojai internete ir prekybos žmonėmis sąsajos.
Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų koordinatorė Giedrė Blažytė.

12.20 – 12.40 Diskusijos, pasiūlymai rezoliucijai, rezoliucijos priėmimas.


Maloniai kviečiame dalyvauti.

Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.


2010 m. gegužės 18 d.

2010 m. gegužės 17 d., pirmadienis

Kvietimas į konferenciją „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“

Gegužės 26 d. LR Seime organizuojama konferencija „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“. Pradžia – 10 val.

Tabako konvenciją galite rasti čia: „Tabako konvencija”.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


NACIONALINĖ SVEIKATOS TARYBA

KONFERENCIJA
,,LIETUVOS TABAKO KONTROLĖS POLITIKA. TABAKO KONVENCIJAI
PENKERI METAI ”

2010 m. gegužės 26 d.
Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai,
Kovo 11-osios salė


PROGRAMA

Konferencijai pirmininkauja:
Antanas Matulas, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas.
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.
Juozas Pundzius, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas.

9.30–10.00 Dalyvių registracija.

10.00–10.20 Konferencijos atidarymas, sveikinimai.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius.
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas.
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.
Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovas Robertas Petkevičius.

10.20 – 10.40 Tabako konvencijos tarptautinė reikšmė.
Vilius Grabauskas, prof. habil. dr., KMU kancleris

10.45 – 11.05 Lietuvos tabako kontrolės politika – ar turime kuo pasidžiaugti?
Aurelijus Veryga, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, KMU docentas.

11.10 – 11.30 Valstybinės tabako kontrolės programos įgyvendinimas.
Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius.

11.35 – 11.55 Tabako Kontrolės Pagrindų Konvencijos papildomas protokolas - tolimesnės iniciatyvos kovojant su nelegalia tabako gaminių prekyba.
Paulius Majauskas, Finansų ministerijos Mokesčių administravimo skyriaus vedėjas.

12.00 – 12.30 Kavos pertrauka.

12.30 – 12.50 Nerūkymo kultūrinė prasmė.
Krescencijus Stoškus, dr., Lietuvos Kultūros kongreso pirmininkas.

12.55 – 13.15 Nacionalinės nerūkymo programos patirtis ir įvertinimas.
Antanas Goštautas, VDU prof. habil. dr., Lietuvos sveikatos psichologų sąjungos pirmininkas.

13.20 – 13.40 Savivaldybės vaidmuo tabako kontrolės politikos įgyvendinime.
Alvydas Vaicekauskas, Prienų savivaldybės meras.

13.45 – 14.05 Tabako pramonė keičia taktiką – naujos grėsmės.
Gražina Belian, VTAKT direktoriaus pavaduotoja.

14.10–14.30 Konkurso „Nerūkanti klasė” įgyvendinimo ir finansavimo problemos Lietuvoje. Ainė Adomaitytė, Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė, NTAKK atstovė.

14.35 – 15.00 Diskusija. Konferencijos rezoliucijos aptarimas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

2010 m. gegužės 12 d., trečiadienis

Konferencija ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”

LR Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Narkomanijos ir alkoholio prevencijos komisija, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija ir Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacija paminėjo 15- ąją lietuvių gestų kalbos sukaktį suorganizuodami konferenciją ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1995 metais oficialiai pripažino Lietuvos Respublikos kurčiųjų gimtąja kalba gestų kalbą. Nuo to laiko lietuvių gestų kalba vystosi kaip nepriklausoma kalba.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka pranešime pažymėjo, kad klausos negalią turinčiam žmogui gestų kalba yra pagrindinė bendravimo priemonė, kuria dalinamasi mintimis, jausmais ir lūkesčiais. Kurtieji, kurie laiko save lietuviais, kalba lietuvių gestų kalba, būtent šia kalba gali išreikšti savo nacionalinį tapatumą.

Pasak A.Lydekos, kalba atlieka savo vaidmenį ir vystosi tik tada, kai ji vartojama plačiai, visose gyvenimo situacijose. Valstybė, kuri remiasi demokratiniais principais, siekia suteikti lygias galimybes kiekvienam asmeniui išreikšti save ir sėkmingai realizuoti savo gebėjimus. Kurtiesiems būtinos specialios priemonės, norint užtikrinti jų gimtosios gestų kalbos raidą, taip pat šių žmonių teises ir sėkmingą dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Įgyvendinant kurčiųjų pilietines ir žmogaus teises didelį vaidmenį vaidina gestų kalbos vertėjai. Diskusijos metu buvo paraginta suteikti atitinkamą statusą šios specialybės žmonėms, vertinant juos kaip vertėjus, o ne kaip „slaugytojus”, užtikrinant jiems atitinkamą darbo užmokestį ir kvalifikaciją. Keisti esamą požiūrį į gestų kalbos vertėjus, priimant atitinkamus sprendimus, ragino Seimo narės Loreta Graužinienė ir Vincė Vaidevutė Margevičienė.

„Šiuo atveju būtina suskaičiuoti ir kokią vertę ši investicija suteiks valstybei”, – sakė A.Lydeka. Žmogaus teisių komiteto pirmininkas akcentavo, kad nacionalinės gestų kalbos vartojimo rėmimas įtvirtintų klausos negalią turinčių žmonių galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, apsaugotų juos nuo atskirties pojūčio ir psichikos sutrikimų, tuo pačiu gerintų bendrą visuomenės dvasinę būklę, padėtų visuomenei natūraliai ir betarpiškai jausti savo gretose žmones, turinčius fizinę negalią.

Europos Komisija yra pripažinusi, kad gestų kalbos yra svarbios Europos kalbų įvairovei. Nacionalinė gestų kalba yra įrašyta penkių Europos šalių konstitucijose: Austrijos, Čekijos, Suomijos, Portugalijos ir Slovakijos. Europos Parlamentas yra priėmęs rezoliucijas (1988 m. ir 1998 m.), kuriose Europos Komisija ir valstybės narės raginamos remti gestų kalbą ir užtikrinti, kad kurtieji galėtų dirbti ir mokytis pasirinkta kalba.

Konferencijos programą galite rasti čia: ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”.

2010 m. gegužės 10 d., pirmadienis

Konferencija „Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“

Gegužės 10 d. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu su Narkotikų kontrolės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei viešąja įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui organizavo tarptautinę konferenciją ,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“.

Lietuvoje gana didelis dėmesys skiriamas bausmėms, tačiau pamirštama, kad nuo jų griežtumo ar taikymo dažnumo, nusikalstamumo lygis valstybėje nemažėja. Valstybėje vis dar trūksta dėmesio prevencijai. Vaikų, visuomenės saugumo užtikrinimas ir nusikalstamumo mažinimas – problema, kurios sprendime itin didelis vaidmuo tenka policijai, tačiau, siekiant veiksmingų pokyčių, būtinas valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei visuomenės bendradarbiavimas.

Pagrindinė tarptautinės konferencijos idėja – pasidalinti gerąja patirtimi nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityje tarptautiniu lygiu, susipažinti su Lietuvos ir užsienio valstybių specialistų patirtimi organizuojant nusikaltimų prevencijos projektus, naudojant juos kaip įrankį prevencijai stiprinti ir įtraukiant į šį procesą kuo daugiau aktyvių visuomenės narių.

Konferencijos programą galite rasti čia: ,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“.

2010 m. gegužės 4 d., antradienis

Kvietimas į konferanciją ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1995 metais oficialiai pripažino Lietuvos Respublikos kurčiųjų gimtąja kalba gestų kalbą. Nuo to laiko lietuvių gestų kalba vystosi kaip nepriklausoma kalba.

Europos Komisija yra pripažinusi, kad gestų kalbos yra svarbios Europos kalbų įvairovei. Nacionalinė gestų kalba yra įrašyta penkių Europos šalių konstitucijose: Austrijos, Čekijos, Suomijos, Portugalijos ir Slovakijos. Europos Parlamentas yra priėmęs rezoliucijas (1988 m. ir 1998 m.), kuriose Europos Komisija ir valstybės narės raginamos remti gestų kalbą ir užtikrinti, kad kurtieji galėtų dirbti ir mokytis pasirinkta kalba.

Gegužės 12 d. LR Seime organizuojama konferancija ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”. Pradžia – 13 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas
Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacija

Konferencijos globėja – Seimo Pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė

KONFERENCIJA
,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”
2010 m. gegužės 12 d.
Lietuvos Respublikos Seimas, I rūmai, Konferencijų salė
Gedimino pr. 53, Vilnius


Programa

13.00 – 1 6.00 Moderuoja:
Vincė Vaidevutė Margevičienė – Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos pirmininkė;
Ramunė Leonavičienė – Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė.

13.15 – 13.45 Sveikinimo žodis:
Virginija Baltraitienė – Seimo Pirmininkės pavaduotoja;
Valentinas Stundys – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas;
Gintaras Steponavičius – Švietimo ir mokslo ministras;
Donatas Jankauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

13.45 – 13.55 Rimantas Jonas Dagys – Seimo narys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas.

13.55 – 14.05 Arminas Lydeka – Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas.

14.05 – 14.15 Loreta Graužinienė – Seimo narė, Audito komiteto pirmininkė.

14.15 – 14.25 Genovaitė Paliušienė – Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė.

14.25 – 14.35 Roma Klečkovskaja – Asociacijos Lietuvos kurčiųjų draugija prezidentė.

14.35 – 14.45 Rasa Jankauskienė – Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės pavaduotoja ugdymo reikalams.

14.45 – 14.55 Danielius Mantrimas – Lietuvių gestų kalbos lingvistas.

14.55 – 15.05 Vytautas Pivoras – VšĮ „Surdologijos centras“.

15.05 – 15.15 Monika Kumžaitė – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tarybos narė.

15.15 – 15.25 Arūnas Bražinskas – Vytauto Didžiojo universiteto gestų kalbos specialistas.

15.25 – 15.35 Ramunė Leonavičienė – Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė.

15.35 – 16.00 Konferencijos apibendrinimas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

2010 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Kvietimas į Tarptautinę konferenciją

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

„Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“

2010 m. gegužės 10 d.
Lietuvos Respublikos Seimas, III rūmai, Konferencijų salė
Gedimino pr. 53, Vilnius


Gegužės 10 d. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu su Narkotikų kontrolės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei viešąja įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui organizuoja tarptautinę konferenciją ,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“ (Seimo III r. Konferencijų salėje). Pradžia – 9 val.

Lietuvoje gana didelis dėmesys skiriamas bausmėms, tačiau pamirštama, kad nuo jų griežtumo ar taikymo dažnumo, nusikalstamumo lygis valstybėje nemažėja. Valstybėje vis dar trūksta dėmesio prevencijai. Vaikų, visuomenės saugumo užtikrinimas ir nusikalstamumo mažinimas – problema, kurios sprendime itin didelis vaidmuo tenka policijai, tačiau, siekiant veiksmingų pokyčių, būtinas valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei visuomenės bendradarbiavimas.

Pagrindinė tarptautinės konferencijos idėja – pasidalinti gerąja patirtimi nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityje tarptautiniu lygiu, susipažinti su Lietuvos ir užsienio valstybių specialistų patirtimi organizuojant nusikaltimų prevencijos projektus, naudojant juos kaip įrankį prevencijai stiprinti ir įtraukiant į šį procesą kuo daugiau aktyvių visuomenės narių.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

KONFERENCIJOS PARTNERIAI:

Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Asociacija „Mentor Lietuva“


Programa

9:00 – 12:00 Pirmasis plenarinis posėdis.

Moderuoja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Raimundas Kalesnykas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas, Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas.

9:15 – 9:35 Sveikinimo žodis.

Edita Žiobienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.
Raimundas Palaitis, vidaus reikalų ministras.
Gintautas Babravičius, Vilniaus miesto mero pavaduotojas.

9:35 – 9:50 Kęstutis Lančinskas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas. „Policijos vaidmuo vykdant nepilnamečių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją“.

9:50 – 10:05 Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė. „Valstybės politika alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos srityje“.

10:05 – 10:25 Tatjana Černiavskienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui iniciatorė ir koordinatorė.
Jolanta Zaviša, Vilniaus apskrities antrojo policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinio koordinatorė „Sėkmingo policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo rezultatai“.

10:25 – 10:40 Jochen Barckmann, Flensburgo miesto vicemeras (Vokietijos Federacinė Respublika), Projekto „Sporto piratai“ pristatymas.

10:40 – 10:55 Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras, profesorius, Kriminologijos studijų centro vadovas „Nusižengę vaikai: kas kaltas ir ką daryti?“.

10:55 – 11:10 Nelli Duryan, Armėnijos policijos Nepilnamečių reikalų skyriaus viršininkė, Vyriausiosios nusikaltimų tyrimo valdybos 3 – ojo skyriaus viršininko pavaduotoja, policijos pulkininkė (Armėnija) „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija pagal „Zang“ projektą”.

11:10 – 11:25 Michele Collins, Amerikos ambasados Vilniuje pareigūnė regioninio saugumo reikalams (JAV) „JAV nusikalstamumas, jaunimas, policija, prevencija“.

11:25 – 11:40 Svetlana Justickaja, Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja. Tyrimo „Nusikaltimų prevencijos programų (projektų) veiksmingumo užtikrinimo problemos Lietuvoje“ pirminių rezultatų pristatymas.

11:40 – 11:55 Juana Maria Cuezva, Ispanijos policijos atašė Baltijos šalyse (Ispanija) „Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas“.

11:55 – 12:00 Video filmas apie VšĮ Vilniaus policijos klubo veiklą. Kino studiją lankančių klubo narių darbų pristatymas.

12:00 – 12:45 Pertrauka.

12:45 – 14:45 Antrasis plenarinis posėdis.

Moderuoja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras, profesorius, Kriminologijos studijų centro vadovas.

12:45 – 13:00 Raimundas Kalesnykas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas, Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas „Vaikų ir jaunimo gyvenimo stilius: nuo žalingų įpročių link prevencijos“.

13:00 – 13:15 Sergej Gud, įgaliotasis Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos atstovas Baltarusijos ambasadoje, patarėjas (Baltarusija) „Baltarusijos vidaus reikalų sistemos institucijų bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, vykdant nepilnamečių teisės pažeidimų prevenciją“.

13.15 – 13:30 Danutė Mikolaitienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkė Gerų iniciatyvų pavyzdys projekte „Gėrio žingsniai“.

13:30 – 13:45 Anton Pshenichniy, Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje vyriausiasis programų koordinatorius (Rusija) „Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje patirtis darbo su vaikais, esančiais sunkiose gyvenimo situacijose“.

13:45 – 14:00 Arman Danielyan, NVO Pilietinės visuomenės instituto direktorius (Armėnija) „Nepilnamečiai uždarose institucijose: Armėnijos apžvalga“.

14:00 – 14:15 Evaldas Visockas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius. „Nusikalstantys nepilnamečiai. Problemos sprendimas Lietuvoje“.

14:15 – 14:30 Stefanie Feldmann Olufssson, Tarptautinės asociacijos Mentor projektų vadovė ir konsultantė (Švedija) „Mentor: bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią narkotikų vartojimui“.

14:30 – 14:45 Ida Haisma, Olandijos nusikalstamumo prevencijos ir bendruomenės saugumo centro direktorė (Olandija) „Nusikalstamumo prevencijos metodai“ (ypatingą dėmesį skiriant viešojo ir privataus sektorių partnerystei).

14:45 – 15:00 Konferencijos apibendrinimas. Uždarymas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.