2007 m. gruodžio 21 d., penktadienis

Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui svarbi šeimos politika?

Gruodžio 21 dieną įvykusioje spaudos konferencijoje „Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui svarbi šeimos politika?” dalyvavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė Rima Baškienė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė bei Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkas Algimantas Ramonas – darbo grupės, rengusios Valstybinę šeimos politikos koncepciją, nariai, konsultantai.
/.../

Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė atkreipė dėmesį į Lietuvos kriminogeninę situaciją. Jos teigimu, psichologai įrodė, kad nuosekli probleminio elgesio prevencija turi būti orientuota į šeimą. Valstybės pastangomis turi būti siekiama padėti šeimai tinkamai atlikti tėvų funkcijas, t. y. skirti pakankamai dėmesio vaikui, sistemingai šviesti ir mokyti tėvus apie vaikų poreikius.

V. V. Margevičienė pacitavo Lietuvos vyskupų konferencijos teiginį: „reikia kurti tokią teisinę sistemą, kad būtų suderintas profesinis ir privatus gyvenimas, vykdyti šeimoms palankaus aprūpinimo būstu iniciatyvas, skatinti mokslinius tyrimus, analizuojančius šeimos svarbą visuomenei ir santuokos vertingumą. Taip pat svarbu, kad verslo pasaulyje būtų rodoma didesnė atsakomybė santuokų stabilizavimui per geresnį darbo organizavimą, psichologinę pagalbą darbuotojams”, – sako V. V. Margevičienė.

Margevičienė teigia, kad Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisija pareiškė: „mylinčios ir stabilios sutuoktinių poros yra socialinis kapitalas visiems europiečiams. Jos yra abipusio pasitikėjimo visuomenėje šaltiniais“.

Konferencijos dalyviai pasidžiaugė gautų kreipimųsi, palaikančių Valstybinę šeimos koncepciją, gausa. Įvairios nevyriausybinės organizacijos, šeimos sambūriai, akademinė bendruomenė, piliečiai atsiuntė virš 70 pritariančių kreipimųsi. Gauta šimtai Lietuvos gyventojų raginimų pritarti Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektui, pasisakant už šeimą, sukurtą santuokos pagrindu.

Spaudos konferencijos dalyviai pakvietė žiniasklaidą daugiau dėmesio skirti tikrųjų vertybių puoselėjimui ir teigiamo šeimos įvaizdžio kūrimui.

„Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo veikloje daug dėmesio skyrėte Šeimos politikai ir vaikų gerovei. Reiškiame viltį, kad ir 2008-aisiais metais šeimos stiprinimui bus skirtas deramas dėmesys, nes mums visiems – Lietuvos visuomenei, Seimui ir vyriausybei – svarbi šeimos gerovė“, – teigė konferencijos rengėjai.


Šaltinis: XXI amžius

2007 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

Konferencija „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji“

Seime vyko konferencija „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji“. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skirta vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių, ypač teisės į mokslą, užtikrinimui bei šių vaikų dalyvavimo visuomenės gyvenime problemoms aptarti. Taip pat konferencijos metu atkreiptas dėmesys į 2006 m. gruodžio mėn. 13 d. Jungtinių Tautų priimtą Neįgaliųjų teisių konvenciją ir į jos fakultatyvų protokolą. Šiuos tarptautinius dokumentus 2007 m. kovo mėn. 30 d. Niujorke Lietuvos Respublikos vardu pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė. Pažymėtina, kad Europos Vaikų Ombudsmenų Tinklo (ENOC) 2007 m. spalio mėn. 19-21 d. kasmetiniame narių susitikime, kurio pagrindinė tema buvo parama vaikams su specialiaisiais poreikiais, nuspręsta, kad vaikų ombudsmenai kreipsis į savo valstybių valdžios institucijas, ragindami jas ratifikuoti minėtą Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą.

Konferencijos programą galite rasti čia: „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji“.

2007 m. gruodžio 1 d., šeštadienis

Seime bus diskutuojama apie neįgaliųjų galimybes mokytis

Gruodžio mėn. 5 d., trečiadienį, Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius) vyks konferencija „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji“. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Konferencijoje didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių, ypatingai teisės į mokslą, užtikrinimo bei šių vaikų dalyvavimo visuomenės gyvenime problemoms aptarti. Bus atkreiptas dėmesys į 2006 m. gruodžio mėn. 13 d. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą. Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus valstybės, apskričių ir savivaldybių institucijų atstovai, paslaugas vaikams su regėjimo ir klausos negalia teikiančių organizacijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, taip pat patys vaikai. Pasak organizatorių, konferencija yra puiki proga aptarti esamas problemas, pasidalinti patirtimi bei stiprinti bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą, sprendžiant vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių užtikrinimo problemas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Programa.

Pirmininkaus Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė.

13.00 Sveikinimo žodis.
Alvydas Puodžiukas, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius.
Virginijus Domarkas, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas.

13.10 „Nauji tarptautiniai įsipareigojimai – dar vienas žingsnis sėkmingai neįgalių vaikų integracijai“.
Inga Abariūtė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja.

13.30 „Parama neįgaliems vaikams šeimos politikoje“.
Rima Baškienė, Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė.

13.45 „Vaikų klausos reabilitacijos sraigės implantais (kochleoimplantais = KJ) problemos“.
Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių pagrindinės mokyklos direktorė.

14.00 „Aklųjų ir silpnaregių ugdymo patirtis šiandien ir vizija rytdienai“.
Angelė Daujotienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė.
„Kurčneregių vaikų ugdymas Lietuvoje“.
Dalia Taurienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Kurčneregių ugdymo skyriaus vedėja.

14.15 „Žmonių su klausos ir regos negalia profesinis mokymas“.
Algirdas Urnavičius, Švietimo ir mokslo ministerijos, Profesinio mokymo skyriaus vyriausias specialistas.

14.30 „Aukštojo mokslo prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje“.
Rūta Ruolytė, Lietuvos studentų sąjungos Socialinės integracijos koordinatorė.

15.00 „Šeimos patirtis ugdant kurčią vaiką bendrojo lavinimo mokykloje“.
Rima Sitavičienė, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA pirmininkė.

15.15 „Mūsų kelias siekiant vidurinio išsilavinimo“.
Vytas Pivoras, Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacijos prezidentas Arūnas Bražinskas, Kauno apskrities gestu kalbos vertėjų centro direktorės pavaduotojas.

15.30 Neįgalių vaikų pasisakymai.

15.45 Diskusijos.

16.15 Rezoliucijos priėmimas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė

2007 m. vasario 16 d., penktadienis

Sveikinimas su Vasario 16-ąja

Mielieji,

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – yra pati brangiausia šventė. Tai – mūsų istorinės atminties ir tvirtybės liudijimas, tai atspirties taškas mums visiems, prasmingiems mūsų darbams. Būkime vieningi, atsakingi, įkvėpdami jaunąją kartą ir tuos, kurie toli nuo tėvynės.

Nuoširdžiai sveikinu visus, pasitinkančius Vasario 16-ąją! Būkime vieningi, būkime sveiki, būkime verti Laisvės!
Vincė Vaidevutė Margevičienė