2010 m. gegužės 31 d., pirmadienis

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Paskutinės kalendorinio pavasario dienos popietę į sostinės Nepriklausomybės aikštę, esančią Lietuvos parlamento pašonėje, pakvietė Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas koncertas. Čia būriavosi šimtai vaikų, įvairių Lietuvos regionų ir rango policijos pareigūnai. Tuo tarpu lietingą pirmadienio dieną praskaidrino vaikų ir scenos profesionalų atliekamos žinomos estrados dainos, kurių metu susirinkusieji buvo raginami pajusti, jog mūsų širdys plaka išvien. Be to, vaikus maloniai nustebino ir parodomąją programą pademonstravę breiko šokėjai.


Tarp susirinkusiųjų buvo galima pamatyti ir policijos jaunimo klubą, nepilnamečių reikalų inspektores, jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivius. Sveikinimo kalbas pasakė ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, vicepirmininkė Virginija Baltraitienė, parlamentarė Vincė Vaidevutė Margevičienė, sostinės policijos vadovas Kęstutis Lančinskas.


Koncerto metu dainininkas Jeronimas Milius gavo policijos apdovanojimą už teisėsaugos stiprinimą.


Nuotraukas iš koncerto rasite čia: „Tarptautinė vaikų gynimo dienaŠaltinis: DELFI


2010 m. gegužės 26 d., trečiadienis

Konferencija „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“

LR Seime vyko konferencija „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“.

Tabako konvenciją galite rasti čia: „Tabako konvencija”.

Konferencijos programą galite rasti čia: „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“.

Konferencijos „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ apibendrinimas

2010 gegužės 26-ąją dieną, minint Tarptautinę be žinios dingusių vaikų dieną, kurią prieš 4 metus įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, buvo organizuojama konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ ir priimta rezoliucija.

Konferencijoje pastebėta, kad be žinios dingusių vaikų nemažėja: 2008 m. buvo ieškomi 853 vaikai, o 2009 m. – 787 vaikai. Dažnai vaikai tampa prekybos žmonėmis aukomis. Šiais klausimais kuriamos įvairios tarptautinės grupės, priimamos rezoliucijos, rengiami įvairaus lygio seminarai, vykdomi mokymai, tačiau jie mažai pasiekia suaugusius asmenis, o juo labiau vaiką.

2007 m. Lietuvoje identifikuota 56 prekybos žmonėmis aukos, o 2008 m. jau – 86 aukos. Žinant, kad 2009 m. nebuvo dėl lėšų stokos tinkamai vykdoma valstybinė “Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 m. programa”, sunku tiksliai nustatyti nukentėjusiųjų asmenų skaičių, kadangi ir į nevyriausybines organizacijas pagalbos kreipiasi tik apie 10 procentų nukentėjusiųjų.

Atkreipiamas dėmesys, kad užsienio valstybėse surastų prekybos žmonėmis aukų iš Lietuvos yra pats didžiausias procentas, net lyginant su gyventojų skaičiumi didesnėmis, Rytų bloko valstybėmis.

Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 m. valstybinėje programoje, paauglių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis nuo 14 iki 18 metų yra apie 37 procentus, nuo 19 iki 20metų iki 15 procentų nuo visų prekybos žmonėmis aukų Lietuvoje.

Konferencijoje pastebėta, kad informacija, susijusi su neigiamais visuomenės gyvenimo įvykiais turi didesnę auditoriją, o tai turi įtakos informacijos priemonių elgsenai ir veiksmams – jei yra paklausa neigiamo pobūdžio informacijai, atsiranda ir atitinkama pasiūla.

Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovė pabrėžė, kad pornografijos, seksualinio smurto scenos formuoja jauną žmogų, kuria jo pasaulėjautą, iš pagrindų griauna šeimos instituciją, turi įtakos vaikų psichologinei būsenai.

Konferencijos dalyviai pastebėjo, kad žiniasklaidai trūksta žmogiškumo, kai kalbinamos prekybos žmonėmis aukos. Žiniasklaida, turinti atlikti tarpininko vaidmenį, neretai prisiima valdžios vaidmenį ir nuteisia prekybos žmonėmis aukas, sukurdami iliuziją, kad kiekvienas asmuo, nukentėjęs nuo prekeivių žmonėmis yra pats kaltas dėl jo pardavimo seksualiniam išnaudojimui. Spaudos atstovai, kaip ir visi piliečiai, kalbindami tiek prostitucija užsiimančius asmenis, tiek aukas, turėtų suvokti savo pilietišką poziciją ir paprasčiausią žmogiškumą. Žinių sklaida turėtų būti grindžiama objektyvumu ir nešališkumu.

Svarbus tėvų, ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir žiniasklaidos bendradarbiavimas. Pirmojo išeitis glūdi tėvų pavyzdyje. Antroji išeitis – ilgas ir kantrus švietimo, mokymo, ugdymo darbas, užblokuojant kelią negatyvumo sklaidai. Tai gali padaryti alternatyvioji žurnalistika, kurią turėtų sukurti visuomeninės organizacijos. Svarbu, kad ji nuo pat mažumės formuoti vaikų vertybes ir taip formuotų naują žiniasklaidos rinką.

Galimus problemos sprendimo būdus pristatė ir kiti konferencijoje dalyvavę specialistai.

Buvo aptartos prevencinės priemonės įgyvendinamos Lietuvos mokyklose skirtingais būdais: integruojant jas į mokomųjų dalykų programų turinį, papildomąjį ugdymą ir neformaliojo švietimo programas ir kt. Prekybos žmonėmis problema įtraukta į socialinio ugdymo programą, pilietinio ugdymo tematika. Pasak specialistų, svarbu ne tik žinių ir informacijos perdavimas, bet ir kompetencijų bei gyvenimo įgūdžių ugdymas. Tai įgyvendinama per tarptautines, nacionalines ir Lietuvoje adaptuotas užsienio šalių programas. Kaip sunkumus ir problemas, įgyvendinant šias programas mokyklose, įvardintas – laiko ir išteklių nepakankamumas, netinkamas personalo parengimas, taip pat per didelis vienu metu įgyvendinamų ir prastai koordinuojamų programų skaičius. Pabrėžta, kad įgyvendinant prevencines priemones, svarbi mokinių, jų tėvų ir pedagogų sąveika.

Konferencijoje akcentuota brandaus lytiškumo suvokimo svarba kaip pamatinė. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro atstovė teigė: kad „..didžiausia šių laikų problema ta, kad lytinė branda skiriama nuo psichologinės (...) keturiolikos metų paauglys jau būna lytiškai subrendęs, tačiau dar nesugeba prisiimti atsakomybės už kitą (...) Jo psichologinis brendimas vėluoja dešimčia ir daugiau metų“. Lytiškumas, apimantis asmens vertybes, įsitikinimus, savęs vertinimus ir santykius su kitais, lytinė elgseną ir sprendimus, turėtų būti įtrauktas prevencijai, nes ugdant jaunas merginas nuo mažumės šia linkme, jos gali būti apsaugotos nuo įsitraukimo į prostitucijos kelią bei nuo kitų priklausomybių.

Konferencijoje Dingusių žmonių šeimų paramos centras (vadovė Ona Gustienė) pristatė naują centro įgyvendinamą projektą, skirtą prevencijai prieš prekybą žmonėmis internete. Projektu siekiama sužinoti moksleivių interneto vartojimo ypatumus, jų sąmoningumą ir žinias apie galimas rizikas ir esančias grėsmes kibernetinėje erdvėje. Projekto tikslinė grupė – ne tik moksleiviai, bet ir jų tėvai bei mokytojai, mokyklos administracija.

Siekiant suaktyvinti be žinios dingusių vaikų paiešką ir užkirsti kelią prekybai žmonėmis bei vaikų bėgimui iš namų būtinas glaudus ryšys tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

Konferencijoje priimta rezoliucija, kurioje siūloma:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti Valstybinės prekybos žmonėmis ir prevencijos ir kontrolės programos 2009 – 2012 metų programos finansavimą bei pastovų prekybos žmonėmis reintegracijos procesą ir tobulinti vaikų, nelankančių mokyklą ir dingusių be žinios, apskaitos sistemą, taip pat aktyvinti jų paieškos procesą.

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, įgyvendinant prevencines programas, organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (soc. reklama, edukacinių filmų kūryba, lankstinukų leidyba) bendrojo lavinimo ir specialaus ugdymo įstaigose; kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoti paskaitas brandaus lytiškumo tema.

3. Lietuvos žurnalistų sąjungai sugriežtinti kontrolę dėl neigiamos informacijos vaikams žiniasklaidoje pateikimo, vaikų pornografinių ir erotinių nuotraukų internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse platinimo.

4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis aktyvinti socialinę reabilitaciją ir reintegraciją asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

5. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai ir Dingusių žmonių šeimų paramos centrui vykdyti informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis bei organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (paskaitos, disputai, susitikimai).

6. Nevyriausybinėms organizacijoms sekti neigiamą informaciją, susijusią su prekybos žmonėmis problema, dingusių vaikų tematika ir pastebėjimus pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai.


Konferencijos pirmininkė
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Ona GUSTIENĖ,
Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė.

Konferencijos „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“ rezoliucija

KONFERENCIJOS
„NEPARDUOK SAVĘS: PREVENCIJA PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS“
R E Z O L I U C I J A

2010 m. gegužės 26 d. , Vilnius


Konferencija,
- išklausiusi ekspertų bei kitų organizacijų, vykdančių informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis,
- aptarusi prevencinių priemonių įgyvendinimo problemas, metodus bei programas;
- atkreipdama dėmesį į tai, kad būtinas glaudus ryšys tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, svarbi mokinių, jų tėvų ir pedagogų sąveika;
- įvertinusi grėsmę, kad be žinios dingusių vaikų vis nemažėja,

siūlo:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti Valstybinės prekybos žmonėmis ir prevencijos ir kontrolės programos 2009 – 2012 metų programos finansavimą bei pastovų prekybos žmonėmis reintegracijos procesą ir tobulinti vaikų, nelankančių mokyklą ir dingusių be žinios, apskaitos sistemą, taip pat aktyvinti jų paieškos procesą.

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, įgyvendinant prevencines programas, organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (soc. reklama, edukacinių filmų kūryba, lankstinukų leidyba) bendrojo lavinimo ir specialaus ugdymo įstaigose; kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoti paskaitas brandaus lytiškumo tema.

3. Lietuvos žurnalistų sąjungai sugriežtinti kontrolę dėl neigiamos informacijos vaikams žiniasklaidoje pateikimo, vaikų pornografinių ir erotinių nuotraukų internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse platinimo.

4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su nevyriausybinėms organizacijomis aktyvinti socialinę reabilitaciją ir reintegraciją asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

5. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai ir Dingusių žmonių šeimų paramos centrui vykdyti informacinę švietėjišką veiklą prieš prekybą žmonėmis bei organizuoti šviečiamojo pobūdžio akcijas (paskaitos, disputai, susitikimai).

6. Nevyriausybinėms organizacijoms sekti neigiamą informaciją, susijusią su prekybos žmonėmis problema, dingusių vaikų tematika ir pastebėjimus pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai.


Konferencijos pirmininkė
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Ona GUSTIENĖ,
Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė.

Dingusių vaikų skaičius kelia nerimą

Šiandien Seime vyksta konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“, skirta Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminėti. Ta proga Seime surengtoje spaudos konferencijoje Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė reiškė susirūpinimą nemažėjančiu dingusių vaikų skaičiumi. Parlamentarė pateikė skaičius, kurie, anot jos, yra kraupūs: 2008 m. buvo ieškomi 853 vaikai, 2009 m. – 787 vaikai. Net 37 procentai nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, yra vaikai nuo 14 iki 18 metų, nuo 19 iki 20 metų – 15 procentų. „Padariniai yra tikrai skaudūs. Atlikti tyrimai rodo, kad Baltijos regiono šalyse apie 50 procentų dingusių vaikų ir paauglių tampa prekybos žmonėmis aukomis“, – teigė V.V.Margevičienė.

Anot parlamentarės, nors Vyriausybė yra patvirtinusi Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009 – 2012 metų programą, tačiau jos finansavimas stringa.

Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Ona Gustienė neslėpė, kad nėra žinomas ir tikslus dingusių vaikų skaičius. „Kai iš namų ar globos namų pabėga vaikas, ne visuomet apie tai pranešama policijai. Prie to tiesiog įprantama – vaikas pabėgo vieną kartą, antrą, trečią – ketvirtą vėl tikimasi, kad pabėgo ir sugrįš. Tačiau dažnai tas ketvirtas kartas nemeluoja ir vaikas pakliūna į blogą kompaniją, yra įtraukiamas į prostitucijos ar prekybos žmonėmis tinklą“, – kalbėjo O.Gustienė.

O.Gustienė, kaip priežastį, kodėl vaikai bėga iš namų, įvardino tėvų aplaidumą, neįsiklausymą ir nebendravimą su savo atžalomis. „Vaikai bėga į gatvę, nes mano ten rasiantys supratimą, kur jie galės pasidalinti savo rūpesčiais. Šeimoje jie to padaryti negali. Tėvams dažnai rūpi materialinės vertybės, o vaikų interesai užmirštami“, – pastebėjo Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė.

Anot O.Gustienės, prie prekybos žmonėmis problemos mažinimo neprisideda ir žiniasklaida. Įrodyta, kad pornografijos ir seksualinio smurto demonstravimas žiniasklaidoje didina agresyvumą ir prisideda prie lytinių nusikaltimų plitimo, o imliausi žiniasklaidos poveikiui yra vaikai ir paaugliai.

Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) pradėta minėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dabar minima keturiolikoje Europos Sąjungos valstybių. Lietuvoje ši diena minima nuo 1996 metų.

Konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“

Vyko konferencija „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“, skirta Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminėti.

Konferencijos rengėjai: Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Dingusių žmonių paramos centras.

Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) pradėta minėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dabar minima keturiolikoje Europos Sąjungos valstybių. Lietuvoje ši diena minima nuo 1996 metų.

Konferencijos dienotvarkę galite rasti čia: „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“.

2010 m. gegužės 18 d., antradienis

Kvietimas į konferenciją „Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“

„Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis“

Konferencija skirta Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminti.

Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai, Konstitucijos salė,
Gedimino pr. 53, Vilnius
2010 m. gegužės 26 d.

Konferencijos rengėjai:
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Dingusių žmonių paramos centras

Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) pradėta minėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir dabar minima keturiolikoje Europos Sąjungos valstybių. Lietuvoje ši diena minima nuo 1996 metų.

DIENOTVARKĖ

10.00 – 10.40 Registracija.

10.40 – 10.55 Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis.
Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos
komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.
Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Ona Gustienė.

10.55 -11.10 Smurto ir prekybos žmonėmis prevencija ugdymo įstaigose. Pasiekimai ir trūkumai.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos neformalaus ugdymo ir Švietimo pagalbos skyriaus vyriausias specialistas Algimantas Šimaitis.

11.10 – 11. 25 Prekyba nepilnamečiais.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus viršininkė Reda Sirgedienė.

11.25 – 11.40 Žiniasklaida – žmogiškumas galioja kiekvienai valdžiai.
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas Linas Slušnys.

11.40 – 11.55 Brandus lytiškumo supratimas kaip prevencija įtraukimui į prostituciją.
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotoja Jūratė Stambrauskienė.

11.55 – 12.10 Žiniasklaidoje aprašomas seksualumas ir prekybos žmonėmis sąsajos.
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aldona Žemaitytė
12.10 – 12.20 Pavojai internete ir prekybos žmonėmis sąsajos.
Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų koordinatorė Giedrė Blažytė.

12.20 – 12.40 Diskusijos, pasiūlymai rezoliucijai, rezoliucijos priėmimas.


Maloniai kviečiame dalyvauti.

Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.


2010 m. gegužės 18 d.

2010 m. gegužės 17 d., pirmadienis

Kvietimas į konferenciją „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“

Gegužės 26 d. LR Seime organizuojama konferencija „Lietuvos tabako kontrolės politika. Tabako konvencijai penkeri metai“. Pradžia – 10 val.

Tabako konvenciją galite rasti čia: „Tabako konvencija”.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


NACIONALINĖ SVEIKATOS TARYBA

KONFERENCIJA
,,LIETUVOS TABAKO KONTROLĖS POLITIKA. TABAKO KONVENCIJAI
PENKERI METAI ”

2010 m. gegužės 26 d.
Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai,
Kovo 11-osios salė


PROGRAMA

Konferencijai pirmininkauja:
Antanas Matulas, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas.
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.
Juozas Pundzius, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas.

9.30–10.00 Dalyvių registracija.

10.00–10.20 Konferencijos atidarymas, sveikinimai.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius.
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas.
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.
Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovas Robertas Petkevičius.

10.20 – 10.40 Tabako konvencijos tarptautinė reikšmė.
Vilius Grabauskas, prof. habil. dr., KMU kancleris

10.45 – 11.05 Lietuvos tabako kontrolės politika – ar turime kuo pasidžiaugti?
Aurelijus Veryga, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, KMU docentas.

11.10 – 11.30 Valstybinės tabako kontrolės programos įgyvendinimas.
Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius.

11.35 – 11.55 Tabako Kontrolės Pagrindų Konvencijos papildomas protokolas - tolimesnės iniciatyvos kovojant su nelegalia tabako gaminių prekyba.
Paulius Majauskas, Finansų ministerijos Mokesčių administravimo skyriaus vedėjas.

12.00 – 12.30 Kavos pertrauka.

12.30 – 12.50 Nerūkymo kultūrinė prasmė.
Krescencijus Stoškus, dr., Lietuvos Kultūros kongreso pirmininkas.

12.55 – 13.15 Nacionalinės nerūkymo programos patirtis ir įvertinimas.
Antanas Goštautas, VDU prof. habil. dr., Lietuvos sveikatos psichologų sąjungos pirmininkas.

13.20 – 13.40 Savivaldybės vaidmuo tabako kontrolės politikos įgyvendinime.
Alvydas Vaicekauskas, Prienų savivaldybės meras.

13.45 – 14.05 Tabako pramonė keičia taktiką – naujos grėsmės.
Gražina Belian, VTAKT direktoriaus pavaduotoja.

14.10–14.30 Konkurso „Nerūkanti klasė” įgyvendinimo ir finansavimo problemos Lietuvoje. Ainė Adomaitytė, Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė, NTAKK atstovė.

14.35 – 15.00 Diskusija. Konferencijos rezoliucijos aptarimas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

2010 m. gegužės 12 d., trečiadienis

Konferencija ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”

LR Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Narkomanijos ir alkoholio prevencijos komisija, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija ir Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacija paminėjo 15- ąją lietuvių gestų kalbos sukaktį suorganizuodami konferenciją ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1995 metais oficialiai pripažino Lietuvos Respublikos kurčiųjų gimtąja kalba gestų kalbą. Nuo to laiko lietuvių gestų kalba vystosi kaip nepriklausoma kalba.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka pranešime pažymėjo, kad klausos negalią turinčiam žmogui gestų kalba yra pagrindinė bendravimo priemonė, kuria dalinamasi mintimis, jausmais ir lūkesčiais. Kurtieji, kurie laiko save lietuviais, kalba lietuvių gestų kalba, būtent šia kalba gali išreikšti savo nacionalinį tapatumą.

Pasak A.Lydekos, kalba atlieka savo vaidmenį ir vystosi tik tada, kai ji vartojama plačiai, visose gyvenimo situacijose. Valstybė, kuri remiasi demokratiniais principais, siekia suteikti lygias galimybes kiekvienam asmeniui išreikšti save ir sėkmingai realizuoti savo gebėjimus. Kurtiesiems būtinos specialios priemonės, norint užtikrinti jų gimtosios gestų kalbos raidą, taip pat šių žmonių teises ir sėkmingą dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Įgyvendinant kurčiųjų pilietines ir žmogaus teises didelį vaidmenį vaidina gestų kalbos vertėjai. Diskusijos metu buvo paraginta suteikti atitinkamą statusą šios specialybės žmonėms, vertinant juos kaip vertėjus, o ne kaip „slaugytojus”, užtikrinant jiems atitinkamą darbo užmokestį ir kvalifikaciją. Keisti esamą požiūrį į gestų kalbos vertėjus, priimant atitinkamus sprendimus, ragino Seimo narės Loreta Graužinienė ir Vincė Vaidevutė Margevičienė.

„Šiuo atveju būtina suskaičiuoti ir kokią vertę ši investicija suteiks valstybei”, – sakė A.Lydeka. Žmogaus teisių komiteto pirmininkas akcentavo, kad nacionalinės gestų kalbos vartojimo rėmimas įtvirtintų klausos negalią turinčių žmonių galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, apsaugotų juos nuo atskirties pojūčio ir psichikos sutrikimų, tuo pačiu gerintų bendrą visuomenės dvasinę būklę, padėtų visuomenei natūraliai ir betarpiškai jausti savo gretose žmones, turinčius fizinę negalią.

Europos Komisija yra pripažinusi, kad gestų kalbos yra svarbios Europos kalbų įvairovei. Nacionalinė gestų kalba yra įrašyta penkių Europos šalių konstitucijose: Austrijos, Čekijos, Suomijos, Portugalijos ir Slovakijos. Europos Parlamentas yra priėmęs rezoliucijas (1988 m. ir 1998 m.), kuriose Europos Komisija ir valstybės narės raginamos remti gestų kalbą ir užtikrinti, kad kurtieji galėtų dirbti ir mokytis pasirinkta kalba.

Konferencijos programą galite rasti čia: ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”.

2010 m. gegužės 10 d., pirmadienis

Konferencija „Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“

Gegužės 10 d. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu su Narkotikų kontrolės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei viešąja įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui organizavo tarptautinę konferenciją ,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“.

Lietuvoje gana didelis dėmesys skiriamas bausmėms, tačiau pamirštama, kad nuo jų griežtumo ar taikymo dažnumo, nusikalstamumo lygis valstybėje nemažėja. Valstybėje vis dar trūksta dėmesio prevencijai. Vaikų, visuomenės saugumo užtikrinimas ir nusikalstamumo mažinimas – problema, kurios sprendime itin didelis vaidmuo tenka policijai, tačiau, siekiant veiksmingų pokyčių, būtinas valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei visuomenės bendradarbiavimas.

Pagrindinė tarptautinės konferencijos idėja – pasidalinti gerąja patirtimi nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityje tarptautiniu lygiu, susipažinti su Lietuvos ir užsienio valstybių specialistų patirtimi organizuojant nusikaltimų prevencijos projektus, naudojant juos kaip įrankį prevencijai stiprinti ir įtraukiant į šį procesą kuo daugiau aktyvių visuomenės narių.

Konferencijos programą galite rasti čia: ,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“.

2010 m. gegužės 4 d., antradienis

Kvietimas į konferanciją ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1995 metais oficialiai pripažino Lietuvos Respublikos kurčiųjų gimtąja kalba gestų kalbą. Nuo to laiko lietuvių gestų kalba vystosi kaip nepriklausoma kalba.

Europos Komisija yra pripažinusi, kad gestų kalbos yra svarbios Europos kalbų įvairovei. Nacionalinė gestų kalba yra įrašyta penkių Europos šalių konstitucijose: Austrijos, Čekijos, Suomijos, Portugalijos ir Slovakijos. Europos Parlamentas yra priėmęs rezoliucijas (1988 m. ir 1998 m.), kuriose Europos Komisija ir valstybės narės raginamos remti gestų kalbą ir užtikrinti, kad kurtieji galėtų dirbti ir mokytis pasirinkta kalba.

Gegužės 12 d. LR Seime organizuojama konferancija ,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”. Pradžia – 13 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas
Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacija

Konferencijos globėja – Seimo Pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė

KONFERENCIJA
,,Gimtoji kalba – gestų kalba!?”
2010 m. gegužės 12 d.
Lietuvos Respublikos Seimas, I rūmai, Konferencijų salė
Gedimino pr. 53, Vilnius


Programa

13.00 – 1 6.00 Moderuoja:
Vincė Vaidevutė Margevičienė – Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos pirmininkė;
Ramunė Leonavičienė – Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė.

13.15 – 13.45 Sveikinimo žodis:
Virginija Baltraitienė – Seimo Pirmininkės pavaduotoja;
Valentinas Stundys – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas;
Gintaras Steponavičius – Švietimo ir mokslo ministras;
Donatas Jankauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

13.45 – 13.55 Rimantas Jonas Dagys – Seimo narys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas.

13.55 – 14.05 Arminas Lydeka – Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas.

14.05 – 14.15 Loreta Graužinienė – Seimo narė, Audito komiteto pirmininkė.

14.15 – 14.25 Genovaitė Paliušienė – Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė.

14.25 – 14.35 Roma Klečkovskaja – Asociacijos Lietuvos kurčiųjų draugija prezidentė.

14.35 – 14.45 Rasa Jankauskienė – Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės pavaduotoja ugdymo reikalams.

14.45 – 14.55 Danielius Mantrimas – Lietuvių gestų kalbos lingvistas.

14.55 – 15.05 Vytautas Pivoras – VšĮ „Surdologijos centras“.

15.05 – 15.15 Monika Kumžaitė – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tarybos narė.

15.15 – 15.25 Arūnas Bražinskas – Vytauto Didžiojo universiteto gestų kalbos specialistas.

15.25 – 15.35 Ramunė Leonavičienė – Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė.

15.35 – 16.00 Konferencijos apibendrinimas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

2010 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Kvietimas į Tarptautinę konferenciją

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

„Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“

2010 m. gegužės 10 d.
Lietuvos Respublikos Seimas, III rūmai, Konferencijų salė
Gedimino pr. 53, Vilnius


Gegužės 10 d. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu su Narkotikų kontrolės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei viešąja įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui organizuoja tarptautinę konferenciją ,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“ (Seimo III r. Konferencijų salėje). Pradžia – 9 val.

Lietuvoje gana didelis dėmesys skiriamas bausmėms, tačiau pamirštama, kad nuo jų griežtumo ar taikymo dažnumo, nusikalstamumo lygis valstybėje nemažėja. Valstybėje vis dar trūksta dėmesio prevencijai. Vaikų, visuomenės saugumo užtikrinimas ir nusikalstamumo mažinimas – problema, kurios sprendime itin didelis vaidmuo tenka policijai, tačiau, siekiant veiksmingų pokyčių, būtinas valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei visuomenės bendradarbiavimas.

Pagrindinė tarptautinės konferencijos idėja – pasidalinti gerąja patirtimi nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityje tarptautiniu lygiu, susipažinti su Lietuvos ir užsienio valstybių specialistų patirtimi organizuojant nusikaltimų prevencijos projektus, naudojant juos kaip įrankį prevencijai stiprinti ir įtraukiant į šį procesą kuo daugiau aktyvių visuomenės narių.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

KONFERENCIJOS PARTNERIAI:

Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Asociacija „Mentor Lietuva“


Programa

9:00 – 12:00 Pirmasis plenarinis posėdis.

Moderuoja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Raimundas Kalesnykas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas, Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas.

9:15 – 9:35 Sveikinimo žodis.

Edita Žiobienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.
Raimundas Palaitis, vidaus reikalų ministras.
Gintautas Babravičius, Vilniaus miesto mero pavaduotojas.

9:35 – 9:50 Kęstutis Lančinskas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas. „Policijos vaidmuo vykdant nepilnamečių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją“.

9:50 – 10:05 Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė. „Valstybės politika alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos srityje“.

10:05 – 10:25 Tatjana Černiavskienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui iniciatorė ir koordinatorė.
Jolanta Zaviša, Vilniaus apskrities antrojo policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinio koordinatorė „Sėkmingo policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo rezultatai“.

10:25 – 10:40 Jochen Barckmann, Flensburgo miesto vicemeras (Vokietijos Federacinė Respublika), Projekto „Sporto piratai“ pristatymas.

10:40 – 10:55 Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras, profesorius, Kriminologijos studijų centro vadovas „Nusižengę vaikai: kas kaltas ir ką daryti?“.

10:55 – 11:10 Nelli Duryan, Armėnijos policijos Nepilnamečių reikalų skyriaus viršininkė, Vyriausiosios nusikaltimų tyrimo valdybos 3 – ojo skyriaus viršininko pavaduotoja, policijos pulkininkė (Armėnija) „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija pagal „Zang“ projektą”.

11:10 – 11:25 Michele Collins, Amerikos ambasados Vilniuje pareigūnė regioninio saugumo reikalams (JAV) „JAV nusikalstamumas, jaunimas, policija, prevencija“.

11:25 – 11:40 Svetlana Justickaja, Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja. Tyrimo „Nusikaltimų prevencijos programų (projektų) veiksmingumo užtikrinimo problemos Lietuvoje“ pirminių rezultatų pristatymas.

11:40 – 11:55 Juana Maria Cuezva, Ispanijos policijos atašė Baltijos šalyse (Ispanija) „Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas“.

11:55 – 12:00 Video filmas apie VšĮ Vilniaus policijos klubo veiklą. Kino studiją lankančių klubo narių darbų pristatymas.

12:00 – 12:45 Pertrauka.

12:45 – 14:45 Antrasis plenarinis posėdis.

Moderuoja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras, profesorius, Kriminologijos studijų centro vadovas.

12:45 – 13:00 Raimundas Kalesnykas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas, Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas „Vaikų ir jaunimo gyvenimo stilius: nuo žalingų įpročių link prevencijos“.

13:00 – 13:15 Sergej Gud, įgaliotasis Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos atstovas Baltarusijos ambasadoje, patarėjas (Baltarusija) „Baltarusijos vidaus reikalų sistemos institucijų bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, vykdant nepilnamečių teisės pažeidimų prevenciją“.

13.15 – 13:30 Danutė Mikolaitienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkė Gerų iniciatyvų pavyzdys projekte „Gėrio žingsniai“.

13:30 – 13:45 Anton Pshenichniy, Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje vyriausiasis programų koordinatorius (Rusija) „Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje patirtis darbo su vaikais, esančiais sunkiose gyvenimo situacijose“.

13:45 – 14:00 Arman Danielyan, NVO Pilietinės visuomenės instituto direktorius (Armėnija) „Nepilnamečiai uždarose institucijose: Armėnijos apžvalga“.

14:00 – 14:15 Evaldas Visockas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius. „Nusikalstantys nepilnamečiai. Problemos sprendimas Lietuvoje“.

14:15 – 14:30 Stefanie Feldmann Olufssson, Tarptautinės asociacijos Mentor projektų vadovė ir konsultantė (Švedija) „Mentor: bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią narkotikų vartojimui“.

14:30 – 14:45 Ida Haisma, Olandijos nusikalstamumo prevencijos ir bendruomenės saugumo centro direktorė (Olandija) „Nusikalstamumo prevencijos metodai“ (ypatingą dėmesį skiriant viešojo ir privataus sektorių partnerystei).

14:45 – 15:00 Konferencijos apibendrinimas. Uždarymas.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.