2016 m. sausio 26 d., antradienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pareiškė nuomonę dėl Europos Parlamento siūlomos rinkimų reformos

Šiandien posėdyje Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (toliau – Komitetas), dalyvaujant Teisingumo ministerijos, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovams, apsvarstė Europos Parlamento pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo siūloma reformuoti Europos Parlamento rinkimų sistemą, (toliau – Pasiūlymas). 

Komitetas, apsvarstęs Europos Parlamento pateiktą Pasiūlymą ir gautas atsakingų institucijų išvadas dėl jo, pripažino, kad Europos Parlamento siūlomos nuostatos dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos ir Pasiūlymu siekiami tikslai galimai geriau būtų pasiekti įgyvendinant priemones Sąjungos lygiu nei atskirų valstybių narių pavieniais nacionaliniais teisės aktais, ir konstatatavo, kad nėra galimo prieštaravimo subsidiarumo principui. 

Vis dėlto Komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad Pasiūlymas nėra išsamiai pagrįstas, t.y. galimai nėra visiškai įgyvendinti reikalavimai, nustatyti prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pridedamo Protokolo (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. Taip pat Komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurios Pasiūlymo normos nėra pakankamai aiškiai suformuluotos, todėl būtų tikslinga pakartotinai įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų tada, kada po svarstymų bus parengtos patobulintos ir aiškios Pasiūlymo nuostatos ar parengti įgyvendinamieji teisės aktai. 

Komitetas iš esmės pritarė Užsienio reikalų ministerijos 2016-01-06 siūlomai pozicijai dėl Pasiūlymo. Tačiau pastebėjo, kad Pasiūlymo pirminis svarstymas pradėtas Bendrųjų reikalų darbo grupėje, o išsamios derybos dėl jo vyks Nyderlandų pirmininkavimo metu. Kai kurie Pasiūlymu teikiami Rinkimų Akto pakeitimai gali sukelti neaiškumų ar turėti ženklios įtakos nacionaliniam teisiniam reglamentavimui. Europos Sąjungos institucijoms teikiamoje Lietuvos Respublikos pozicijoje turi atsispindėti kuo išsamesnės nuomonės dėl Pasiūlymo nuostatų. Todėl Komitetas pasiūlė Užsienio reikalų ministerijai siūlomą poziciją papildyti suderintomis nuostatomis, atsižvelgiant į Vyriausiosios rinkimų komisijos, Teisingumo ministerijos, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir kitų už Pasiūlymo reguliavimo sritį atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų pateiktus pasiūlymus ir argumentus dėl reglamentavimo tikslingumo ir apimties. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė